دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی


تاریخ 9اسفند 1397 توسط دانشگاه ایوان کی - موسسه بینالملی مهد پژوهش رهپویان حقیقت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ایوان کی برگزار گردیداین همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالاتآن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد

با توجه به نقش بی بدیل سیاستگذاری و مدیریت علم،فناوری و فرهنگ که ناشی از نظام ارزشی مبتنی بر تمدن میهن عزیزمان باشد از یک سو وتهدیدات ناشی از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و ضرورت توجه به فناوری های روز دنیا ازسوی دیگر، سبب گردیده است مقوله بازشناسی مدیریت کارامد، محاسبات نرم و سیستم های فازیکه در سند نقشه جامع علمی کشور دارای اولویت های الف و ب در میان الویت های علم وفناوری کشور باشد، مورد توجه قرار گیرد

تحقق کاربردی اهداف نقشه جامع علمی کشور، نیازمندگشودن دریچه های نوین علم و فناوری بر اساس ارزش های پایدار فرهنگی به منظور تحققالگوی مدیریت اسلامی-ایرانی است بدون تردید تحقق این اهداف مستلزم ایجاد بنیان هاو ساختار های مورد نیاز و همچنین برگزاری کنفرانس های علمی برای دستیابی به شرایطیاست که در نقشه جامع علمی تبیین گردیده است.

از آنجا که کنفرانس های علمی بستر مناسبی را براینشر و ارائه دستاوردهای علمی فراهم ساخته و امکان نقد و بررسی این یافته ها را درجامعه علمی به دست می دهد، برای تحقق به اهداف ذیل بر آن شدیم نسبت به برگزاریسلسله کنفرانس های مدیریت و سیستم های فازی اقدام کنیم در همین راستا با توجه به پیشنهادمدیر عامل موسسه مهدپژوهش برای شروه در این حوزه میان رشته ای، اتاق فکر ودبیرخانه دائمی آن در محل موسسه شهریور ماه سال 1394 با حضور چهره های سرشناسداخلی و خارجی دایر گردید با توجه به تلاش های مکرر شورای سیاست گذاری، کمیته علمیو اجرایی کنفرانس، اولین دوره کنفرانس 3 و 4 آذر ماه توسط موسسه مهدپژوهش ره پویانحقیقت، دانشگاه ایوان کی، انجمن مدیریت دانش ایران و انجمن تعالی کسب و کار ایرانبرگزار گردید

 


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱