گردش علمی و بازدید از داخل برج میلاد تهران


بازدید از برج میلاد در ادامه‌ی گردش علمی از موزه‌ی ملک بامشارکت 120 نفر از دانشجویان و اساتید محترم آقای نیلچی و آقای شاهی، برگزارگردید. لازم به ذکر است از سوی انجمن علمی مدیریت و حسابداری، پذیرایی ناهار ازدانشجویان در فودکورت برج، تدارک دیده شد. وسیله ایاب و ذهاب دانشجویان نیز ازخاوران فراهم بود

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱