ششمین کنفرانس حسابداری مدیریت با موضوع حسابداری مدیریت و آینده کسب و کار


محور اصلی : حسابداری مدیریت و آینده کسب و کار

محورهای فرعی :

?- حسابداری مدیریت و استراتژی های توسعه کسب و کار

?- حسابداری مدیریت ” نتایج، کاربردها و چالشها “

?- جایگاه حسابداری مدیریت در صنعت حسابداری و حسابرسی

?- تکنولوژی و استراتژی های نوین در حسابداری مدیریت


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳