توحید میرزابابای مستوفی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات از دانشگاه گیلان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: t.m.mostofi@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

چهارشنبه و پنجشنبه


 • کارشناسی

  رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحی جامدات -دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه گیلان

  عنوان پایان‌نامه: بررسی و مقایسه مقاومتخستگی سازه‌های T شکل جوش‌کاری شده و سازه‌های T شکل کامپوزیتی

  استاد راهنما: دکتر کتایون محمدی

  کارشناسی ارشد

  رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحی کاربردی - دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه گیلان

  عنوان پایان‌نامه: بررسی تجربی و تحلیلی تغییر شکل ورق‌های مستطیلی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

  استاد راهنمای اول: دکتر هاشم بابایی         استاد راهنمای دوم: دکتر ابوالفضل درویزه       نمره پایان‌نامه: 19/75

  دکتری

  رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحی کاربردی مکانیک جامدات - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه گیلان

  عنوان رساله: بررسی تجربی و تئوری تغییر شکل بزرگ ورق‌های نازک تقویت‌شده مستطیلی تحت اثر شوک ناشی از انفجار مخلوط گازها

  استاد راهنمای اول: دکتر مجید علی‌طاولی         استاد راهنمای دوم: دکتر هاشم بابایی       نمره رساله: 20 

  دوره فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت: Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia                                                           

 • 1)جانشین سردبیر و دبیر تخصصی نشریه علمی مکانیک هوافضا از اسفندماه 1400

  2)همکاری در 9 طرح پژوهشی

  3)طراحی و ساخت سامانه تفنگ احتراقی و دراپ همر برای تجهیز آزمایشگاه مرجع ضربه و انفجار 

  4)طراحی سامانه هاپکینسون دومیله‌ای فشاری برای تجهیز آزمایشگاه مرجع ضربه و انفجار

  5)کمک در راه‌اندازی و تأسیس آزمایشگاه ضربه و انفجار دانشگاه گیلان

  6)مسئول تحقیقات آزمایشگاه ضربه و انفجار دانشگاه گیلان

  7)مسئول ارتباط با صنعت آزمایشگاه ضربه و انفجار دانشگاه گیلان

  8)مدیر پروژه طراحی و ساخت سامانه‌های هاپکینسون و شاک تیوب در دانشگاه گیلان

  9)گذراندن دوره کارآموزی در شرکت کنترل خوردگی تکینکو

  10)   مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ایوان‌کی از مهرماه 1401

 • Rokhy H, Mostofi TM. Tracking the explosion characteristics of the hydrogen-air mixture near a concrete barrier wall using CESE IBM FSI solver in LS-DYNA incorporating the reduced chemical kinetic model. International Journal of Impact Engineering (Submitted, Elsevier, Q1, IF:4.208, H-index:123)


  Rokhy H, Mostofi TM, Ozbakkaloglu T. Calibration of different constitutive material models for Vosges sandstone due to its application in rock cutting processes. Rock Mechanics and Rock Engineering (Submitted, Springer, Q1, IF:6.730, H-index:91)


  Haghgoo M, Babaei H, Mostofi TM. Numerical simulation of the influence of confined multi-points ignited H2-O2 mixture on the propagation of shock waves towards a deformable plate. International Journal of Hydrogen Energy (Accepted, Elsevier, Q1, IF:5.816, H-index:215)

   

  Behtaj M, Babaei H, Mostofi TM. Repeated uniform blast loading on welded mild steel rectangular plates. Thin-Walled Structures. 2022 Sep 1;178:109523 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Haghgoo M, Babaei H, Mostofi TM. Dynamic response of thin triangular plates under gaseous detonation loading. Materials Today Communications. 2022 Mar 27:103423 (Elsevier, Q2, IF:3.383, H-index:25)


  Nasiri S, Sadegh-Yazdi M, Mousavi SM, Ziya-Shamami M, Mostofi TM. Repeated underwater explosive forming: Experimental investigation and numerical modeling based on coupled Eulerian-Lagrangian approach. Thin-Walled Structures. 2022 Mar 1;172:108860 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92).

  Haghgoo M, Babaei H, Mostofi TM. 3D numerical investigation of the detonation wave propagation influence on the triangular plate deformation using finite rate chemistry model of LS-DYNA CESE method. International Journal of Impact Engineering. 2021 Dec 10:104108 (Elsevier, Q1, IF:4.208, H-index:123)


  Ghasemi MA, Falahatgar SR, Mostofi TM. Mechanical and thermomechanical mesoscale analysis of multiple surface cracks in ceramic coatings based on the DEM-FEM coupling method. International Journal of Solids and Structures. 2022 Feb 1;236:111336 (Elsevier, Q1, IF:3.90, H-index:169).


  Haghgoo M, Babaei H, Mostofi TM. 2D numerical study on the deflection of thin steel plate subjected to gaseous detonation wave interaction. International Journal of Hydrogen Energy. 2021 Oct 22;46(73):36348-68 (Elsevier, Q1, IF:5.816, H-index:215).


  Hajizadeh M, Yazdani M, Vesali S, Khodarahmi H, Mostofi TM. An experimental investigation into the quasi-static compression behavior of open-cell aluminum foams focusing on controlling the space holder particle size. Journal of Manufacturing Processes. 2021 Oct 1;70:193-204 (Elsevier, Q1, IF:5.010, H-index:53).


  Hosseinzadeh S, Mostofi TM, Babaei H. Impact spot welding of Al/Cu dissimilar metals using gas mixture detonation technique: An experimental investigation and finite element simulation. Journal of Manufacturing Processes. 2021 May 1;65:455-70 (Elsevier, Q1, IF:5.010, H-index:53).


  Hosseinzadeh S, Babaei H, Mostofi TM. An experimental and numerical investigation on impact spot welding of metallic plates using gas mixture detonation technique. Proceedings of the Institution Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications. 2021 Apr;235(4):917-33 (SAGE, Q2, IF:2.311, H-index:34).


  Mostofi TM, Sayah-Badkhor M, Rezasefat M, Ozbakkaloglu T, Babaei H. High-velocity powder compaction: an experimental investigation, modelling, and optimization. Structural Engineering and Mechanics. 2021;78(2);145-61 (Techno Press, Q1, IF:3.524, H-index:58).


  Rokhy H, Mostofi TM. 3D numerical simulation of the gas detonation forming of aluminum tubes considering fluid-structure interaction and chemical kinetic model. Thin-Walled Structures. 2021 Apr 1;161:107469 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Ziya-Shamami M, Babaei H, Mostofi TM, Khodarahmi H. Structural response of monolithic and multi-layered circular metallic plates under repeated uniformly distributed impulsive loading: An experimental study. Thin-Walled Structures. 2020 Dec 1;157:107024 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Mostofi TM, Sayah-Badkhor M, Rezasefat M, Ozbakkaloglu T, Babaei H. Gas mixture detonation load on polyurea-coated aluminum plates. Thin-Walled Structures. 2020 Oct 1;155:106851 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Rezasefat M, Mostofi TM, Ozbakkaloglu T. Repeated localized impulsive loading on monolithic and multi-layered metallic plates. Thin-Walled Structures. 2019 Nov 1;144:106332 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Babaei H, Mostofi TM. New dimensionless numbers for deformation of circular mild steel plates with large strains as a result of localized and uniform impulsive loading. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications. 2020 Feb;234(2):231-45 (SAGE, Q2, IF:2.311, H-index:34).


  Babaei H, Mostofi TM. Modeling and prediction of fatigue life in composite materials by using singular value decomposition method. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications. 2020 Feb;234(2):246-54 (SAGE, Q2, IF:2.311, H-index:34).


  Jamali A, Babaei H, Nariman-Zadeh N, Ashraf Talesh SH, Mostofi TM. Multi-objective optimum design of ANFIS for modelling and prediction of deformation of thin plates subjected to hydrodynamic impact loading. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications. 2020 Mar;234(3):368-78 (SAGE, Q2, IF:2.311, H-index:34).


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Experimental investigation and analytical modelling for forming of circular-clamped plates by using gases mixture detonation. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2020 Mar;234(5):1102-11 (SAGE, Q2, IF:1.762, H-index:59).


  Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Lu G, Ruan D. Large transverse deformation of double-layered rectangular plates subjected to gas mixture detonation load. International Journal of Impact Engineering. 2019 Mar 1;125:93-106 (Elsevier, Q1, IF:4.208, H-index:123)


  Rezasefat M, Mostofi TM, Babaei H, Ziya-Shamami M, Alitavoli M. Dynamic plastic response of double-layered circular metallic plates due to localized impulsive loading. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications. 2019 Jul;233(7):1449-71 (SAGE, Q2, IF:2.311, H-index:34).


  Alitavoli M, Khaleghi E, Babaei H, Mostofi TM, Namazi N. Modeling and prediction of metallic powder behavior in explosive compaction process by using genetic programming method based on dimensionless numbers. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. 2019 Apr;233(2):195-201 (SAGE, Q2, IF:1.620, H-index:32).


  Mostofi TM, Golbaf A, Mahmoudi A, Alitavoli M, Babaei H. Closed-form analytical analysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform and localized impulsive loading. Thin-Walled Structures. 2018 Feb 28;123:48-56 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M. Experimental and theoretical study on large ductile transverse deformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixture detonation. Strain. 2017 Aug 1;53(4). (Wiley, Q1, IF:1.848, H-index:47)


  Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M. The influence of gas mixture detonation loads on large plastic deformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation and empirical modelling. Thin-Walled Structures. 2017 May 9 118:1-11 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92) 


  Babaei H, Mostofi TM, Namdari-Khalilabad M, Alitavoli M, Mohammadi K. Gas Mixture Detonation Method, a Novel Processing Technique for Metal Powder Compaction: Experimental Investigation and Empirical Modeling. Powder Technology. 2017 Apr 5 315:171-181 (Elsevier, Q1, IF:5.134, H-index:137)


  Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Hosseinzadeh S. On dimensionless numbers for predicting large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin-Walled Structures. 2017 Mar 31;112:118-24 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Babaei H, Mostofi TM, Armoudli E. On dimensionless numbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. 2017 Oct;231(5):939-50 (SAGE, Q2, IF:1.620, H-index:32).


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Experimental and theoretical study of large deformation of rectangular plates subjected to water hammer shock loading. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. 2017 Jun;231(3):490-6 (SAGE, Q2, IF:1.620, H-index:32).


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Saeidinejad A. Experimental investigation and dimensionless analysis of forming of rectangular plates subjected to hydrodynamic loading. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2017 Jan 1;58(1):139-47 (Springer, Q3, IF:0.657, H-index:24).


  Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M. Theoretical analysis on the effect of uniform and localized impulsive loading on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates. Thin-Walled Structures. 2016 Dec 31;109:367-76 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Experimental and analytical investigation into large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin-Walled Structures. 2016 Oct 31;107:257- 65 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Darvizeh A. Empirical modelling for prediction of large deformation of clamped circular plates in gas detonation forming process. Experimental Techniques. 2016 Dec 1;40(6):1485-94 (Springer, Q3, IF:1.167, H-index:34).


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Namazi N, Rahmanpoor A. Dynamic compaction of cold die Aluminum powders. Geomechanics and Engineering. 2016 Jan 1;10:109-24 (Techno Press, Q2, IF:3.223, H-index:29). 


  Rajabi H, Rezasefat M, Darvizeh A, Dirks JH, Eshghi SH, Shafiei A, Mostofi TM, Gorb SN. A comparative study of the effects of constructional elements on the mechanical behaviour of dragonfly wings. Applied Physics A. 2016 Jan 1;122(1):1-3 (Springer, Q1, IF:2.584, H-index:149).


  Eshghi S, Rajabi H, Darvizeh A, Nooraeefar V, Shafiei A, Mostofi TM, Monsef M. A simple method for geometric modelling of biological structures using image processing technique. Scientia Iranica. Transaction B, Mechanical Engineering. 2016 Oct 1;23(5):2194 (Sharif University of Technology, Q2, IF: 1.435, H-index:51)


  Babaei H, Mostofi TM, Sadraei SH. Effect of gas detonation on response of circular plate experimental and theoretical. Structural Engineering and Mechanics. 2015;56(4):535-48 (Techno Press, Q1, IF:3.524, H-index:58).


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Study on the response of circular thin plate under low velocity impact. Geomechanics and Engineering. 2015;9(2):207-18 (Techno Press, Q2, IF:3.223, H-index:29).


 • - راهنمایی و مشاوره 6 دانشجوی دکتری.

  ـ راهنمایی 30 پایان‌نامه كارشناسی ارشد.

  ـ راهنمایی بیش از 50 پایان‌نامه كارشناسی.

  ـ راهنمایی 25 سمینار كارشناسی ارشد.

  - استاد ممتحن پایان‌نامه‌ها، پیشنهاده‌ها و رساله‌هایکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

 • - ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 6thedition, 2012” تألیف F. P. Beer،E. R. Johnston ، J.T. DeWolf و D. F. Mazurek، تحت عنوان " مقاومت مصالح"، انتشاراتسپاهان،   1394.

  - ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 5 thedition, 2008” تألیف F. P. Beer،E. R. Johnston ، J.T. DeWolf و D. F. Mazurek، تحت عنوان " مقاومت مصالح"، انتشاراتسپاهان،  1389.

  - ویرایش دوم کتاب "مکاترونیک"، انتشاراتسپاهان، 1389.

  - تألیف کتاب "پلاستیسیته عملی و تغییرشکلفلزات"، دانشگاه امام حسین(ع)، گروه مهندسی مکانیک، 1378.

  - تألیف کتاب "مکاترونیک"، انتشارات سپاهان،1386.

  - ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 4 thedition, 2006” تألیف F. P. Beer، E. R. Johnston و J. T. DeWolf، تحت عنوان "مقاومت مصالح"، انتشارات سپاهان، 1386.

  - ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 3 thedition, 2002” تألیف F. P. Beer، E. R. Johnston و J. T. DeWolf، تحت عنوان "مقاومت مصالح 1 و 2"، دو مجلد، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، 1383.

  - ترجمه كتاب Instructor`s Manual for Mechanics of Materials (Beer-Johnston,3 th edition, 2002) تألیف Dean P. Updike، دو مجلد،انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، 1383.

  - تألیف جزوه‌ی "اجزای ماشین"، دانشگاه امامحسین(ع)، گروه مهندسی مکانیک، 1366.

  - ترجمه استانداردهای خودروئی”PSA Peugeot Citroën“ از زبانفرانسه، سایپا، سایکو، 1381.

 • 1)کسب جایزه بورسیه علمی دانشجویان دکتری ورودی 93 جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت خارجی

  2)کسب رتبه دوم در بین تمامی دانشجویان ارشد ورودی 91 با معدل 16/18

  3)پذیرش در مقطع دکتری دانشگاه گیلان با استفاده از سهمیه استعداد درخشان (بدون کنکور)

  4)احراز نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان در آذرماه سال 95

  5)کسب جایزه نخبه وظیفه و معرفی به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح توسط بنیاد ملی نخبگان در دی‌ماه 1395

  6)کسب جایزه تحصیلی در سال تحصیلی 97-96 از بنیاد ملی نخبگان

  7)کسب جایزه پژوهشگر برتر با رتبه اول در دانشگاه ایوانکی در آذرماه سال 98

  8)کسب جایزه پژوهشگر برتر با رتبه اول در دانشگاه ایوانکی در آذرماه سال 1400