امین حافظی

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه سمنان
  • ایمیل:
  • تلفن: 023-34521596

روزهای حضور در دانشگاه:

شنبه تا پنچشنبه


  • تیتیتیتی  • Super Adviser more than 20 projects in B.Sc.

    Adviser more than 15 theses in M.Sc.

  • 1 book translated in mechanicalengineering field (in Persian)