علیرضا نداف اسکوئی

  • مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه متز فرانسه
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • ایمیل: anadaf@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه: