تاریخ تحویل پروژه پایانی


اطلاعیه_مهم

دانشجویانی که پروژه پایانی آنها اماده دفاع و مورد تایید استاد راهنما می‌باشد می‌بایست در روز دوشنبه مورخ 24 مهر 1396  ساعت 14-12:30جهت ارائه پروژه خود  در دانشگاه  حضوریابند.

@eyc_iegroup

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰v/۱v