کارگاه های آموزشی گروه روانشناسی در ترم 971


  کارگاه های آموزشی گروه روانشناسی در ترم  971 به شرح زیر می باشد و دانشجویان علاقمند می توانند برای ثبت نام به دفتر گروه روانشناسی مراحعه نمایند.

تاریخ
استاد
عنوان کارگاه
ردیف
30/7/97
آقای صالحی
هنر خوب زیستن
1
 
14/8/97
آقای صالحی
مهارتهای زندگی (خودآکاهی)
2
 
27/8/97
خانم محمودی یکتا
پیشگیری از اعتیاد
3
 
30/8/97
خانم دکتر وحیدی
مقدماتیCBT
4
 
28/8/97
خانم شیرازی
فنون مصاحبه تشخیصی
5
 
12/9/97
آقای صالحی
مهارتهای زندگی
(مدیریت استرس)
6
 
18/9/97
خانم زالی
مشاوره پیش از ازدواج
7
 
19/9/97
آقای صالحی
مهارتهای زندگی
(ارتباط موثر)
8
 
21/9/97
خانم دکتر طبایی
پیشگیری از ایدز
9
 
26/9/97
خانم زالی
ازدواج موفق
10
 
2/10/97
خانم دکتر طبایی
پیشگیری از ایدز
11
 نوشته شده توسط کارشناس گروه روانشناسی در تاریخ ۱۳۹v/۰۸/۰۶