دکترحسین شکرکن

 • مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، 1974(1352)
 • مرتبه علمی: پروفسور
 • ایمیل: h.shokrkon@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه: • دکترای روانشناسی صنعتی وسازمانی، دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، 1974(1352)

  کارشناسی روانشناسی، دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)1967(1347).

  کارشناسی زبان انگلیسی، دانشسرای عالی تهران،1342 • هیئت علمی دانشگاه ایوان کی.

  همکار آموزشی، گروه روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، 1973-1974.

  روانشناس پژوهشگر: موسسه عمران شهری و منطقه ای، وابسته به دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)1972-1973

  دستیار آموزشی: گروه روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا  (برکلی) 1968-1972

  دبیر زبان انگلیسی دزفول، 1342-1344 

  بنیانگذار و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1352-1355.

  عضو کمیته ها وشوراهای متعدد دانشکده، دانشگاه و وزارت متبوع و دیگر وزارتخانهها.

  عضو هیئت تحریریه چندین مجله علمی-پژوهشی در زمینه روانشناسی.

  سردبیر مجله علمی- پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران1372-1386.

   انجمن روانشناسی ایران 1387.International journal of psychologyسردبیر مجله علمی-پژوهشی به زبان انگلیسی

  عضو، یکی از بنیانگذاران، سه دوره عضوهیئت مدیره و یک دوره رئیس انجمنروانشناسی اجتماعی ایران.

  عضو، یکی از بنیانگذاران و چهاردوره عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران.

  عضو، یکی از دو بنیانگذارو دو نوبت عضو هیئت مدیره انجمن علوم ایمنی ایران.

  عضو،هیئت مدیره اتحادیه زیرساخت، پیشگیری و ایمنی.

  (APA)عضو انجمن روانشناسی آمریکا

  (SIOP)عضو انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی آمریکا

                                                                                                    
 • چاپ 105مقاله در مجله های معتبرعلمی-پژوهشی به زبان های فارسی و انگلیسی.

  چاپ 110 خلاصه مقاله مربوط به سخنرانی در کنفرانسهای داخلی و خارجی.

                                                                                                           
 • استاد راهنمای تعداد بسیاری پایان نامه کارشناسی.

  استاد راهنمای 70 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا.

  استاد مشاور 60 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا.

  مجری یا ناظر 85 طرح پژوهشی                                                                                                               

 • چاپ 8کتاب ترجمه و تالیف به زبان فارسی