دکتر ابوالقاسم رئیسی

 • مدرک تحصیلی: دکترا روانشناسی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: A.reisi89@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه ها


 •  

  کارشناسی بهداشت عمومی و مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی

  کارشناسی ارشد بهداشت عمومی و مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس

  دکتری روانشناسی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج
 •  

  رئیس بهداری در دانشگاه علوم انتظامی از سال1379-1375.

  معاون آموزش دانشکده در دانشگاه علوم انتظامی ازسال 1383-1380.

  مسئول دانشکده اداری و پشتیبانی در دانشگاه علوم انتظامی از سال 1385-1383.

  مدیر کل تحصیلات تکمیلی و آموزش عالی معاونت آموزش ناجا از سال 1389-1385.

  معاون پژوهش و مسئول هیئت علمی مرکز علمی کاربردی سازمان آتشنشانی تهران از سال 1394-1392

  مدیر مسئول فصلنامه توسعه در شماره های اولیه دانشکده اداری و فنی دانشگاه علوم انتظامی

  مدیر اجرایی و عضوهیئت تحریریه فصلنامه آتشنشانی تهران ( در مرحله تدوین)

  عضو داور مجله علمی پژوهشی طب انتظامی

  عضو کمیته علمی همایش ملی پلیس، روانشناسی و مشاوره

  عضو کمیته داوری مقالات همایش ایمنی و سلامت بازرسی کل ناجا

 •  

   

  بهداشت و پیشگیری از بیماریها در نیروهای مسلح،مجله علمی پؤوهشی دانش انتظامی 1379.

  نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان در مجله علمی پژوهشی دانش انتظامی 1384.

  مدیریت تغییر در سازمانها در مجله علمی پژوهشی دانش انتظامی 1385.

  بررسی مشکلات روانشناختی مدیران ارشد باز نشسته، مقاله برتر در همایش کشوری 1394