اسفندیار آزاد

  • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

پنج شنبه


  • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی
    کارشناسی روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی