دکتر نغمه وحیدی قزوینی

 • مدرک تحصیلی: دکترا روانشناسی تربیتی از دانشگاه یو پی ام مالزی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: naghmehvahidi@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه ها


 • :

  کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحدتهران مرکزی 1384-1380.

  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزادواحد علوم تحقیقات تهران 1388-1386.

  دکتراروانشناسی تربیتی دانشگاه یو پی ام مالزی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوریایران 1395-1390
 • مشاور و مدرس مدرسه راهنمایی و دبیرستان غیردولتی ندای توحید1386-1384.

  روانشناس و مشاور مرکز خدمات روانشناسی مهرتابان تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی 1388-1384.

  روانشناسو مشاور مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره ای نوین تحت نظارت سازمان بهزیستی1390-1388
 • ویراستار و کارشناس علمی کتب کمک آموزشی دانشگاه پیام نور انتشارات طلایی