زهره مشیری

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
  • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:


  • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی