اسماعیل ذبیحی

 • مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت ورزشی از دانشگاه مازندران
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: szabihi77@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه -یکشنبه


 • - دانشجوی دوره  دکتری تخصصی مدیریت ورزشی ، روزانه، دانشگاه دولتی مازندران- بابلسر، 1392
  - کارشناسی ارشد، روزانه، دانشگاه دولتی گیلان، تربیت بدنی و علوم ورزشی،1384
  - کارشناسی، روزانه، دانشگاه دولتی گیلان، تربیت بدنی و علوم ورزشی،1381


 • -پژوهشگر منتخب دانشکده فنی و حرفه ای سما - گرمسار، سال 92
  - عضو هیأت علمی تمام وقت تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساراز سال 87 تاکنون
  -مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از نیمسال دوم سال90 تا 92
  - عضو کمیته ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از سال 87 تاکنون
  - عضو کمیته برگزاری سومین المپیاد ورزشی اتحادیه دانشگاه های کشورهای حاشیه دریای خزر، شهرستان رشت، شهریور83


 • The relationship between employee's job satisfactions and personal characteristics in sport and youthadministration of Mazandaran province, international research journal of management sciences (sport management),(Accept)

   

  Sporttourism marketing by Ecotourism resources and unnatural attractions,International Journal of Sport Sciences, 2(4) July 2015, Pages: 16-19

   

  Therole of sport-centered social capitals on student’s tendency in sportsactivities based on Bourdieu view point,International Journal of Sport Sciences, 2015, 2(3), Pp: 32-35 

   

  Relationshipbetween transformational leadership styles with job satisfaction of physical educationexperts ineducation offices of Mazandaran province,journal of social issue& humanities, 2015, Volume 3, Issue 10, Pp: 10-13, (ISC)

   

  The relationship between job satisfaction and educationalperformance among physical education teachers, journal ofsocial issue& humanities, 2015, Volume 3, Issue 9, Pp: 81-84, (ISC)

   


  Thestudy of spectator’s violence and aggression in stadiums, Journal of Novel AppliedSciences, 2014-vol 3-9, Pp: 971-974

   

  The Effect ofShort-Term Resistance Training and Silymarin Consumption on Some of Capillarizationand Angiogenic Factors in Fat Male,International Journal of SportStudies. 2014, Vol, 4 (7), 771-775, (ISC- CABI)

   

  The role ofCultural and Substructure components on decreasing sport tourism in Iran. Advances inApplied Science Research, 2014, 5(2):13-17, (ISI-Listed)

   


  The relationship between internal service quality andphysical education faculty member’s job satisfaction in dist.10 of Islamic AzadUniversity, Iran. EuropeanJournal of Experimental Biology, 2013, 3(2):379-382, (ISI-Listed)


  - جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو،
  "نشریه علمی- پژوهشی پژوهشهای مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی"، وزارتین با نمایه ISC، دانشگاه مازندران(دارای پذیرش)

  - تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تاکید بر فعالیت های ورزشی، "نشریه علمی- پژوهشی پژوهشهای مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی"، وزارتین با نمایه ISC، دانشگاه مازندران(دارای پذیرش)

  - بررسی عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران،"فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی" – وزارتین با نمایه ISC. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار(دارای پذیرش).

  - تأثیر مولفه های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی اعزامی به ایران، "فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی" – وزارتین با نمایه ISC. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. سال چهارم. شماره دوم. بهار91.

   - مقایسه مشكلات رفتاری دانش آموزان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی، "فصلنامه علمی- پژوهشی علوم ورزش" با نمایه ISC، دانشگاه آزاد اسلامی واحدكرج، شماره7، بهار90،

  - بررسی عوامل آموزشی اثرگذار برمدیریت کلاسهای تربیت بدنی، "فصلنامه علمی- پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی" با نمایه ISC، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال پنجم، شماره اول، بهار90

  - مقایسه مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی، "فصلنامه علمی-پژوهشی حرکت" با نمایه ISC ، دانشگاه تهران، شماره34 ، زمستان86

  - ترجمه مقاله نحوه تغذیه کودکان و جوانان ورزشکار، "ماهنامه علمی- تحلیلی- آموزشی ورزش دانشگاه انقلاب"، جهاد دانشگاهی، شماره186 ، تیر82
  کتاب و جزوات-
  شیوه های بازاریابی و مشارکت بخش خصوصی در ورزش(در دست چاپ)
  - کاربرد آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی(در دست چاپ)
  - فرهنگ و واژه نامه زبان تخصصی مدیریت ورزشی (دو سویه)، (در دست چاپ)
  - زبان تخصصی برای دانشجویان مدیریت ورزشی، 1393، انتشارات مولفان تهران
  - چاپ دوم کتاب تربیت بدنی عمومی(1و2)، 1390، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  - تربیت بدنی عمومی(1و2)، 1388، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار