فریده هادوی

 • مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت ورزشی از دانشگاه تربیت معلم
 • مرتبه علمی: استاد
 • ایمیل: Fa.hadavi@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه-یکشنبه


 • دکترا -تربیت بدنی                    دانشگاه تربیت معلم      سال 1378

  کارشناسی ارشد-تربیت بدنی           دانشگاه تهران           سال 1365
  کارشناسی -تربیت بدنی               دانشگاه تربیت معلم       سال 1357
 • 1.      مدیر کل امور قهرمان پروری و توسعه پایگاههای قهرمانی سازمان تربیت بدنی ایران (زنان و مردان)

  2.      نایب رییس فدراسیون اسلامی ورزش زنان (IFWS)

  3.      مشاور عالی مرکز استعداد یابی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

  4.      سر مربی تیم ملی بسکتبال زنان فدراسیون جمهوری اسلامی ایران

  5.      دبیر کل فدراسیون اسلامی ورزش زنان(IFWS)

  6.     عضو شورای راهبردی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

  7.      عضو شورای تحقیقات مدیریت ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  8.      دبیر کنگره بین المللی ایچپر

  9.      عضو کمیسیون مدیریت برنامه ریزی کمیته ملی المپیک

  10.   رئیس پژوهشکده علوم حرکتی دانشگاه تربیت معلم

  11.   نایب رییس انجمن ورزش دوستان و پیشکسوتان خوزستان

  12.   سرمربی تیم ملی بسکتبال زنان ایران

  13.   مدیر تیمهای ملی بسکتبال زنان ایران

  14.   عضو شورای تحقیقات و مطالعات زنان پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

  15.   عضو گروه پژوهش در برنامه های درسی تربیت بدنی و بهداشت موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش

  16.   عضو کمیته سنجش و اندازه گیری قابلیت های جسمانی کمیته تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک

  17.   عضو شورای عالی سیاست گذاری شبکه رادیویی ورزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


 • *تحلیل منتخبی از روشهای استعدادیابی برای دوهایسرعتی و استقامتی.(ارائه الگو).هادوی،فریده.سخنرانی در اولین کنگره علمی ورزشی بانوان کشورهایاسلامی،7-8 اسفند1378 ،57-58

  *استعدادیابی 15 رشتهورزشی با دیدگاه مدیریتی و ارائه الگوی کاربردی.هادوی،فریده-سخنرانی در دومینکنگره علمی ورزشی دانشگاههای آسیا،28 و 29 آذر 1380 ،دانشگاه تربیتمد رس      34-  35 

  *طراحی الگو برای ارزشیابیدوره كارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراكز و موسسات آموزش عالی دولتی.هادوی، فریده و,مهدی پور، عبدالرحمان - المپیک تابستان1384; 13(2 (پیاپی 30)):59-73.

  *بررسی اهداف شرکتهای اسپانسر ورزش.ایزدی،علیرضا و هادوی ،فریده و احسانی، محمد.سخنرانی در اولین کنگره ملی و بین المللی مدیریت ورزشی،10و 11 اسفند 1384دانشگاه اصفهان ،28-29.

   

  *ارتباطبهره هوشی و سن تقویمی دختران 14-11 ساله برتر کشور با رکورد 100 متر کرال سینه.عزیزی، میترا وتندنویس،فریدون  وهادوی، فریده .حرکت تابستان1385; -(پیاپی 28):151-159.

  رابطههوش

  *رابطه هوش عاطفی با راهبردهای مدیریت تعارض بینمدیران آموزشی و اجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارایه الگو. فهیم دوین، حسن و امیرتاش ،علی محمد وكریمی ،یوسف و هادوی ،فریده - حرکت تابستان 1386; (پیاپی 32):201-216

   

  *رابطه بین آمادگی هایعمومی بدن،رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مرد تربیت بدنی آموزش و پرورش استانفارس.خوشنام،ابراهیموامیرتاش،علی محمد و هادوی،فریده.پژوهش در علومورزشی 1386:(پیاپی20):125-142

  *بررسی سند راهبردی توسعه نظام جامع تربیت بدنیورزش در وزارت آموزش و پرورش از دیدگاه متخصصان،مدیران و مسئولان ورزش کشور.اسماعیلی،شهرزاد و سجادی، تصراله وهادوی،فریده.سخنرانی در همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم اندازه 20ساله ج.ا.ایران ،94.

  *تبیین فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنیایران.صابونچی،رضا وهادوی،فریده و مظفری،امیراحمد.پژوهش در علوم ورزشی،بهار1388:(پیاپی22 ) 91-104

  *تحلیل وضعیت موجودرشته تنیس روی میز در فوق برنامه دانشگاه های ایران. مقصودی ،حمیدرضا و هادوی،فریده و مقصودی، علی. سخنرانی در دومین همایش علمی تنیس روی میز،9 اسفند 1388دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

   

  * توصیف نگرش و گرایشمردم به فعالیت های حرکتی و ورزشی در ج. ا. ایران. مظفری،امیر احمد و کلاته آهنی،کامیار وشجیع،امیررضا و هادوی،فریده.المپیک،بهار1388:1(پیاپی 49):     69-81

  Talent identification & development model in Iranian athletics.Hadvi,F.,Zarifi,A.World Journal of SportScience(WJSS) :mar. 2007..L-m1.Teh.uni.

   

  * ارتباط بین سبک رهبریتحول گرا و عمل گرای مربیان،با انگیزش شکست بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران. زردشتیان،شیرین و تندنویس،فریدون و هادوی،فریدهو خبیری،محمد.نشریه علوم حرکتی و ورزش ،بهار و تابستان1388:(پیاپی 13):111-125.

  *تبیین ساختار سازمانیسازمان تربیت بدنی کشور. صابونچی،رضا و هادوی،فریده و مظفری،امیر احمد.نشریه علوم حرکتی وورزش،بهار وتابستان 1388:(پیاپی13):137-144.

  * ارتباط بین سبک رهبریتحول گرا و عمل گرای مربیان،با انگیزش موفقیت بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران. زردشتیان،شیرین و تندنویس،فریدون و هادوی،فریدهو خبیری،محمد.پژوهش در علوم ورزشی ،پاییز1388:پیاپی 24:13-32

  *توصیف نیمرخ وضعیت آمادگی جسمانی و مهارتیبازیکنان جوان و بزرگسال تیم ملی بسکتبال. هادوی،فریده و ظریفی ،آیدین.پژوهش در علومورزشی،پاییز 1389:(پیاپی28) 

  *توصیف نگرش و گرایش مردمبه فعالیت های حرکتی و ورزشی در ج.ا.ایران.مظفری،امیر احمد و کلاته،کایار وشجیع،امیررضا و هادوی،فریده.المپیک ، سال 18 ،شماره 1 (پیاپی 49) بهار 1389،69-81 

  *مقایسه ادراک دانشآموزان دختر و پسر ایرانی از تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای.آزمون،جواد و مظفری،امیراحمد و هادوی ،فریده.المپیک،سال 18 ،شماره 3 (پیاپی 51)پاییز 1389 95-108

  *اولویت بندی ابعاد رضایتمندی مشتریان زن از باشگاه های آمادگی جسمانی و ایروبیک با رویکرد بازاریابی.هادوی،فریده و همکاران.چکیده مقالات اولین همایش علمی بین المللی آمادگیجسمانی و ایروبیک.بهمن 1389 تهران،ص 145 .

  *تاثیر جنسیت بر ادراک.ات دانش آموزان مقطع متوسطه از حمایتهای محیطی و اجتماعی برای مشارکت درفعالیتهای بدنی.محمدی،زهرا و هادوی،فریده ،فصلنامه آموزشی تحلیلی و خبری،سالچهارم،دی1389،شماره 74، 30-36

  *نقاط ضعف خصوصی سازیاماکن ورزشی در کشور ایران.قنبری،علی رضا و امیر تاش ،علی محمد وهادوی،فریده.نشریهعلوم حرکتی و ورزش ،(پذیرش شده 13/10/1389 در حال چاپ)

  *ارتباط کیفیت خدمات،رضایت مندی،وفاداری بر قصد حضور آتی مشتریان استخر های شنا استانمازندران.هادوی،فریده و همکاران.مجموعه چکیده مقالات همایش ملی تربیت بدنی و علومورزشی.اردیبهشت 1390 تهران،ص 216 .

   

  *ارتباط سبک های رهبریتحول گرا و عمل گرای مدیران اداره کل تربیت بدنی استان تهران با کار آفرینیسازمانی.ساجد پور،حسن و تند نویس،فریدون و هادوی، فریده.مجموعه مقالات دومین همایشملی تخصصی مدیریت ورزشی.خرداد1390 شاهرود،ص 19 .

  *مقایسه ادراکات دانشآموزان دوره های مختلف تحصیلی ایران از تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای.آزمون،جواد ومظفری،امیر احمد و هادوی،فریده.المپیک،سال 19 ،شماره 2 (پیاپی 54)،تابستان 1390،109-127.

   

  *لزوم بهره گیری ازفرایند های استعداد یابیکشور های پیشرفته در ورزش کشور.هادوی،فریده(سخنرانکلیدی).مجموعه مقالات اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی.مهر 1390 تهران،صص.4-6 .

  *ارتباط بین رفتار هایرهبری مربی ،انسجام گروهی و عملکرد تیم های والیبال لیگ برتر زنانایران.هادوی،فریده و طالبی،ناهید و عبدالهی،فاطمه.پژوهش در علوم ورزشی،(پذیرش شده10/8/90 در حال چاپ)

   

  *تحلیل عاملی عوامل موثربر رضایت مندی مشتریان زن از باشگاه های آمادگی جسمانی و ایروبیک.علی آبادی،مژگانو ساعتچیان،وحید و عشقی،عماد و هادوی،فریده.مجموعه مقالات همایش ملی تفریحاتورزشی.آذر 1390 تهران،176-179 .

   

  *رابطه رضایت شغلی اعضایهیات علمی با رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده های تربیت بدنی و علومورزشی دانشگاه های دولتی تهران.هادوی،فریده وباقری،هادی و نظری مهدی وعلم،زهرا.نشریه پژوهش در علوم ورزشی،شماره 11،دوره سوم ،پاییز1390 ،73-88 .

  *بررسی وضعیت مدیریت دانشو ارتباط آن با فرهنگ سازمانی در ادارات کل تربیت بدنی استان های ایلام وکرمانشاه.نظری،مهدی و هادوی،فریده وتند نویس،فریدون وباقری،هادی.مطالعات مدیریتورزشی ،پؤوهش در علوم ورزشی،شماره 12 ،دوره سوم ،زمستان 1390 ،75-86 .

  *مقایسه عوامل موثر برحضمر تماشاگران ورزشی لیگ های برتر فوتبال،بسکتبال و والیبال ایران.علیمحمدی،حسینوتند نویس،فریدون و هادوی،فریده.نشریه علوم حرکتی و ورزش،(پذیرش شده 27/10/1390 درحال چاپ).

   

  *مطالعه تطبیقی داوطلبیدر ورزش کشور های منتخب و ارائه الگوی مدیریتی برای ورزش ایران.هادوی،فریده وهمکاران.چکیده مقالات سومین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاه های آسیا تهران1391 ،صص51-152

  Relationship betweenmotives,demographic factors &attendance in Esteghlal &Persepolis clubs fans.Saatchian,V.,Hadavi,F&et al.15th annualinternational Congress of the ECSS. 23-26 June2010 Antalia.turkey.

   

  identification of influential factors on knowledge management success from theview point of staff experts of physicaleducation organization.hadavi,f.& et.al.11th international sport science congress .10-12 nov.2010.antalia.turkey.p200

   

  motivational profiles of soccer fans in iranian pro league .saatchian,v&hadavi,f&elahi,a&rasoli,m&alizadeh,a.11th international sport science congress.10-12 nov.2010.antalia.turkey.p287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  *روایی و پایایی مدل تعهدورزشی در میان دانشجویان ورزشکار.میر حسینس ،محمدعلیو هادوی ،فریده و مظفری،امیراحمد.فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت ورزشی(پذیرش شده 20/10/90درحال چاپ)

  *مقایسه وضعیت موجودبرنامه های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های ایران با ده سال قبل.مقصودی،حمیدرضاوهادوی،فریده وتندنویس،فریدون،نشریه علوم حرکتی و ورزش(پذیرش24/11/89 در حالچاپ

  *تعیین میزان کاراییادرات کل استانی وزارت ورزش و جوانان با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها.ادبی،جواد و مظفری،امیر احمد و هادوی،فریده.نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی ورفتار حرکتی،(پذیرش شده 21/3/1391 در حال چاپ)

   

  استاد راهنما و مشاور بیش از 50رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد

  مدرس دروس دوره ی دکتری:

  کنترل و نظارت  در تربیت بدنی
  روش های تحقیق
   آمار پیشرفته ر تربیت بدنی

  سمینار در تربیت بدنی

  مدرس دروس دوره کارشناسی ارشد :

   اصول مدیریت تربیت بدنی
   روشهای تحقیق
   آمار پیشرفته
   سمینار در تربیت بدنی

  نظارت و ارزشیابی در تربیت بدنی

   مدرس دورس دوره ی کارشناسی :

   بسکتبال
   شنا
   آمادگی جسمانی
   ریاضیات پایه و مقدمات آمار
   سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی
   بیومکانیک ورزشی

  مدیریت سازمانهای ورزشی

  مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی


  مدرس دروس اموزش وپرورش:

  1- معلم ورزش دبیرستانهای آبادان
  2- مدرس دوره های بازآموزی دبیران ورزش کشور

  مدرس فدراسیونهای ورزشی: 

  1- مدرس کلاسهای مربیگری درجه 1 فدراسیون شنا جمهوری اسلامی ایران
  2-مدرس کلاسهای مربیگری درجه 1فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران
  3- مدرس دروس نظری دوره های مربیگری درجه 1و2(بیومکانیک و سنجش و ارزشیابی)فدراسیونهای ورزشی

  4- مترجم مدرس دوره فنی سولیداریتی بسکتبال بانوان ایران

  کتاب و جزواتصول حمله در بسکتبال

  بسکتبال1

  پیشگیری ازآسیبهای بسکتبال و درمان اولیه آنها

  سنجش و ارزیابی در تربیتبدنی


  بیومکانیکورزشی-فنون 4 شنا


  بسکتبال-اصول اساسی حمله و دفاع


  تربیت بدنیعمومی

  مدیریت پروژهدر ورزش :برنامه ریزی و فنون کنترل

   سنجش وارزشیابی در تربیت بدنی(در حال چاپ)

  واژه نامهتخصصی سمینار ورزشی(در حال چاپ)


 • *مولف برتر کتب درسی تربیت بدنی ومعرفی به عنوان قلم های ماندگار در تدوین کتب درسی وزارت آموزش و پرورش و دریافت لوح ویژه

  *طراح آزمون عملی ورودی دانشگاههای ایران در رشته تربیت بدنی

  *مبدع طرح استعدادیابی در ایران

  افتخارات ورزشی :

  1.      کاپیتان تیم ملی بسکتبال زنان ایران

  2.     رکورد دار شنای 100×4 متر تیمی ، 200 متر کرال سینه ایران

  3.     رکورددار پرتاب دیسک و پرش ارتفاع دانشگاههای ایران

  4.     قهرمان بسکتبال دانشگاههای کشور (دانشگاه تربیت معلم)

  5.     قهرمان دو و میدانی ، بسکتبال و هندبال مسابقات آموزشگاههای ایران

  6.      کاپیتان تیم بسکتبال خوزستان

  7.     سر مربی تیم ملی بسکتبال زنان ایران