لقمان کشاورز

 • مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • ایمیل: keshavarzlo@yahoo.com

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه -یکشنبه


 • دکترای مدیریت و برنامه­ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه تهران،سال 88

  کارشناسی ارشد رشته تربیت­بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز، سال 81

  کارشناسی رشته تربیت بدنی، دانشگاه تهران، سال 77

  رتبه 3 ورودی آزمون دوره دکتری دانشگاه تهران در سال 85

 • 1.         دبیر شورای تخصصی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور از سال 1395

  2.         عضو ثابت کمیته دوره دکتری دانشگاه پیام نور از سال 1392

  3.         عضو ثابت کمیته منتخب رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور از سال 1395

  4.         رئیس بخش(دانشکده) علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور از سال 1392 الی1394

  5.         عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور از سال 1393 الی 1394

  6.         عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از سال 1392 الی 1394

  7.         عضو شورای آموزشی دانشگاه پیام نور از سال 1392 الی 1394

  8.         عضو شورای تخصصی گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از سال 1391

  9.         عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان از سال 1391

  10.     دبیر علمی اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی دردانشگاه پیام نور استانسمنان

  11.     عضور کارگروه نحوه پرداخت حق فنی به کاربران سیستم­های فنی فاقد مدرک مرتبط دردانشگاه پیام نور، 1393

  12.     عضور کارگروه برقراری حق الزحمه برای اساتید مدعو کمیته­های منتخب، بخش­ها وکمیسیون تخصصی دانشگاه پیام نور ، 1393

  13.     عضو کمیته بازنگری و تدوین آیین­نامه فعالیت­های علمی دانشگاه پیام نور، 1393

  14.     مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریترفتار سازمانی در ورزش از سال 1392

  15.     عضو هیات علمی ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران،پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، 1390

  16.     داوری مقالات نشریات علمی _ پژوهشی مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، مطالعاتمدیریت ورزشی وزارت علوم، پژوهش نامة علوم ورزشی دانشگاه مازندران،

  17.     مدیر آکادمی هنرهای رزمی بهمن از سال 1388 الی 1390

  18.          قائم مقام اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از سال1385 الی 1387

  19.          مدیر تربیت بدنی کل دانشگاه پیام نور از سال 1379 الی 1385

  20.          دبیر انجمن تکواندو وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سال 79 الی 82

  21.          مدیر نمونه تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور در سال های 80 ، 81 و 83

  22.          مدیر نمونه دانشگاه پیام نور در سال 84

  23.          رئیس شورای فنی المپیادهای پیام نور در 4 دوره ( سال های 80 ، 82 ، 84  و 85).

  24.          رئیس کمیته پژوهش و تحقیقات هیئت تکواندو استان تهران از سال 1376 الی 1378

  25.          رئیس کمیته آموزش و تحقیقات هئیت تکواندو حوزه جنوب غرب استان تهران از سال1374 الی 1379

  26.          رئیس کمیته آموزش و تحقیقات هئیت تکواندو حوزه شمیرانات استان تهران از سال1376 الی 1380

  27.          عضو شورای آموزش فدراسیون تکواندو در سال 1379

 • مقالات چاپ شده در ژورنال های بین المللی ISI و ISC

   

  1.      AbbasiBakhteyari, R., Farahani, A.,Keshavarz, L. (2017).Codification of Operational Program of Public Sport and Championship in IslamicAzad University based on SWOT-ANP Model, International Journal of MedicalResearch & Health Sciences, 6(1).

  2.      Nareymani,A., Mousavirad, T., Keshavarz, L. (2017).  RANKING THE SPECTATORS’ DIFFICULTIES INPURCHASING ELECTRONIC TICKETS OF FOOTBALL PREMIER LEAGUE MATCHES AT AZADISTADIUM, IRAN, Sportif Bak??: Spor ve E?itim Bilimleri Dergisi, 4(1).

  3.      Nareymani, A., Keshavarz,L,. Mousavirad, T.(2017).Communication between the Awareness of ICT by spectators and thenumber of presence in football premier league matches at Azadi stadium inTehran, International Journal of Sport Studies, 7(1)

  4.      Keshavarz, L.,Farahani, A., Alizadeh, A.(2016). UsingFactor Analysis on Survey Study of Factors Affecting the Commercialization of SportPhysiology Research, International Journal of Sport Studies, 9(6)

  5.      Nasiri,N., Keshavarz, L. (2015).  The Relationship between Thinking Style andPhilosophical Thinking with Organizational Citizenship Behavior in Staff ofIsfahan Province’s Youth and Sport Offices, International Journal ofAcademic Research in Business and Social Science, No. 8.

  6.      Keshavarz, L.,Rezaeesoufi, M., Farahani, A., Bastami, B. (2014). The effectiveness ofinstructing hardiness components on anxiety level of National Olympic Committeepersonnel in Islamic Republic of Ira, J Bas Res Med Sci, No. 3

  7.      Farahani, A., Rezaeesoufi, M., Keshavarz, L.,Bastami, B. (2014). International Research Journal of Applied and BasicSciences, No. 10

  8.      Keshavarz, L.,Rezaeesoufi, M., Farahani, A., Bastami. H.(2014). The effectiveness of instructing hardiness components onanxiety level of National Olympic Committee personnel in Islamic Republic ofIran, J Bas Res Med Sci , 1(3):14-20.

  9.     Zokaei, H., Keshavarz, L., Farahani, A., sofirezae, M. (2014). Compiling Strategies and Determining Strategic Situation ofAcquiring the Hosting and Holding the Great International Sport Events in Iran,International Review of Management and Business Research, 2(3): 1007-1019.

  10.  Karami, K.,  Farahani,A., Keshavarz, L. (2014).  The Correlation between Motivational Factorsand Different Aspects of Job Burnout in the Behavior of Teachers PhysicalEducation in Shahrekord,  Reef ResourcesAssessment and Management Technical Paper, 40 (3): pp. 350-358.

  11.  Shabani Bahar, G., Hosseini, H Farahani, A.,  Keshavarz, L. (2014). Evaluation of organizational health on different levels of youth affairsand sports Ministry, Journal of Applied Science and Agriculture , 9 (1):332-337 .

  12.  Shabani Bahar, G.,  Hosseini,H Farahani, A.,  Keshavarz, L.(2014).  Evaluation of organizational health in the Ministry of youth affairs andsports of Iran based on Hoy and Feldman model, Research in Sport Management and Psychology, Volume 2,Issue 1: 50-58,

  13.  Shabanibahar,G.R.,  Hoseini, H.,Farahani, A., Keshavarz, L. (2013). Evaluation of organizational health in theMinistry of youth affairs and sports of Iran based on Hoy and Feldman model,Research in Sport Management and Psychology

  14.  Keshavarz, L., Rozbahani, M.,Afshar. A. (2012), The effect of morning exercise and symptoms of premenstrualmood syndrome on girl students' educational progress, Science Series Data Report, Vol 4, No. 2, PP 3-14

  15.  Keshavarz, L., Farajollahi,M., Afshar. A., (2012),  Setting theImplementation Pattern of Iran`s National Olympic Committee`s Strategic UsingBSC, Vol 4, No. 2, PP 15-40

  16.  Keshavarz, L., Hematinejad,M., Azadvari, A., (2012), Impactof Leadership Style [1]on OrganizationalCommitment [2]inدر سازمان های متولی ورزش همگانیthe Sport  of  All Sponsorship Organizations: : مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران Case study of TehranMunicipality Sport Organization, Innova Ciencia, Vol 4, No. 4; PP: 48-57

  17.  Mehrany , S. Farahani, A., Keshavarz,L. (2012),  Studying andAnalyzing the National Olympic and Paralympics Academy's Service Quality Basedon SERVQUAL Model, International Journal of Academic Research in Business andSocial Sciences,  Vol. 2, No. 9, 158-166

  مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و ISC

  1.      کشاورز، لقمان (1396). تحلیل عواملموثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، شماره 14

  2.      شعبانی بهار، غلامرضا؛ فراهانی ابوالفضل؛ کشاورز، لقمان؛ حسینی،حیدر (1396). بررسی میزان سلامت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بر اساس الگوی هوی و فیلدمن،پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ، 9(1)

  3.      زیویار، فرزاد؛ فراهانی، ابوالفضل، کشاورز، لقمان؛ (1396). شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان، مدیریت فرهنگ سازمانی،شماره 15

  4.      کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ لیلا، قرباین قهفرخی، تمدن،مهدی (1396). ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملكرد تحصیلی دانشجویان كارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاهشیراز، پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 20

  5.      کشاورز، لقمان؛ میراحمدی، مریم (1396). تدوینمدل اجرایی برنامه راهبردی اداره‌کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازیمتوازن، پژوهش در ورزش تربیتی، شماره 12.

  6.   کشاورز،لقمان؛ فرید فتحی، اکبر، آزادی، فاطمه (1395). ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی با استفاده از بازخورد 720 درجه، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی،شماره 12

  7.      کشاورز، لقمان(1395). تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی مدیران جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراسیون های ورزشی، مطالعاتمدیریت رفتار سازمانی در ورزش، شماره 12،

  8.      کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ شهرسبز، مجتبی(1395). تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئتهای ورزشی استان فارس، مطالعات مدیریت رفتارسازمانی در ورزش، شماره 9،

  9.      کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛اعظمیان، اعظم (1395). تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی منابع انسانی ادارهکل ورزش و جوانان استان اصفهان،نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش،4(1)

  10.  کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ دانشمندی، حمزه (1395). تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه استراتژیک فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران ،مطالعات راهبردی ورزش و جوانان ، شماره 323،

  11.  کشاورز، لقمان؛ روزبهانی، زهرا (1395). تبیین الگوی ارتباطی هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاههای ایران، رویکردهای نوین درمدیریت ورزشی، شماره 14.

  12.  فراهانی، ابوالفضل، کشاورز، لقمان؛ صادقی، علی(1395). تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران،پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 19

  13.  شعبانی بهار، غلامرضا؛ کشاورز، لقمان؛ فراهانی ابوالفضل؛ فریدفتحی، اکبر (1395). تاثیر محیط قانونی بر بلوغ سازمانی وزارت ورزش و جوانان، مطالعاتمدیریت رفتار سازمانی در ورزش، شماره 10،

  14.  کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ موسوی جهرمی، یگانه ؛ فرازیانی، فاتح(1395). ارائه مدلی از عوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران،مدیریت و توسعهورزش، شماره 9

  15.  کشاورز، لقمان؛ کمندی، عیسی، فرید فتحی، اکبر؛ سلطانی، مرتضی (1394). ارتباط کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی، مطالعات مدیریت رفتارسازمانی در ورزش، شماره 5،

  16. کشاورز،لقمان (1394). تعیین اهداف راهبردی و نقشه استراتژیک اخذو میزبانی رویدادهای بزرگ بین­المللی در ایران، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان،.

  17.             کشاورز،لقمان (1397). ارایه مدلارتباطیهوشفرهنگیوهوشسازمانیهیئت­های تکواندو استان تهران، پژوهش نامه مدیریتورزشی و رفتار حرکتی،.

  18.             عسگری،بهمن؛. کشاورز، لقمان؛ حسامی، لقمان (1394). نقش قضاوت داورانبر عملکرد کشورهای میزبان در بازیهای آسیایی، مطالعات مدیریت ورزشی،

  19.             لقمانکشاورز؛ قاسمی، سید حمید؛ حاجی ابراهیمی، رضا (1394). نقشفناوری اطلاعات در توسعه اهداف درس تربیت بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه،مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی،.

  20.             فراهانی،ابوالفضل؛ لقمان کشاورز؛ مهری شندی، سعید (1394). تحلیلموانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علومورزشی دانشگاه تهران، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، پذیرش قطعی.

  21.             لقمانکشاورز؛ سید محمد انصاری (1394). تحلیلرگرسیونی نگرش مدیران، معلمین و دانش‌آموزان نسبت به معلمین ورزش، پژوهش­هایکاربردی در مدیریت ورزشی، 4(13): 35-47.

  22.             کشاورز،لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ رضایی صوفی، مرتضی؛  بسطامی، همت الله(1394). اثربخشی آموزشمولفههایسختروییبرفرسودگیشغلیکارکنانکمیتهملیالمپیک جمهوریاسلامیایران، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(2):78-89.

  23.  فردوسی، محمد حسین؛ فراهانی، ابوالفضل؛ کشاورز، لقمان (1394).  طراحیالگوی کارآفرینیسازمانی مبتنیبر مؤلفه­هایسیستم سازمانیدر وزارت ورزشو جوانان، پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی،5(10): 47-59

  24.  کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ قربانی قهفرخی، لیلا، تمدن،محمد مهدی (1394). ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویانکارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی،.

  25.  کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ دانشمندی، حمزه (1394). تحلیلعاملی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران،پژوهش­های کاربردیدر مدیریت ورزشی،


  1.      کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ رضایی صوفی، مرتضی؛ ذکایی، حسین(1394). تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های اخذو میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران، پژوهش­های کاربردی در مدیریتورزشی، 4(13): 11-24.

  2.      کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ رضایی صوفی، مرتضی؛ذکایی، حسین (1394). تدوین راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کسب میزبانی رویدادهایبزرگ بین المللی ورزشی در ایران، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 29.

  3.     کشاورز،لقمان؛ کمندی، عیسی؛ فریدفتحی، اکبر؛ سلطانی، مرتضی (1394).ارتباطکارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی، مدیریت رفتارسازمانی در ورزش، 2(5): 79-87.

  4.     کشاورز،لقمان؛ پورسلطانی، حسین؛ برارزاده، حمید (1394). طراحیمدل ارتباطی بین خودكارآمدی و تعهد سازمانی كاركنان وزارت ورزش و جوانان، مطالعات مدیریت ورزشی، 32: 183-201

  5.     موسویراد، سیده طاهره ؛ کشاورز، لقمان (1394). ارتباطبین نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت روانی معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شهرشاهین‌شهر، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(6): 73-80.

  6.      پوررنجبر، محمد؛ کشاورز، لقمان؛ شریفیان، اسماعیل، فراهانی، ابوالفضل(1394). بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی اوقات فراغت معلولان وابسته به ویلچر جنوبشرق کشور،مجلة دانشگاه علومپزشكی كرمان، 22(5): 555-568.

  7.      شعبانی بهار، غلامرضا؛ حسینی، حیدر؛فراهانی،ابوالفضل؛ کشاورز، لقمان (1394). تعیین رابطه بین مدیریت مربی گرا و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان، مطالعاتراهبردی ورزش و جوانان، 27:  159-178.

  8.     کشاورز،لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ موسوی جهرمی، یگانه ؛ فرازیانی،فاتح (1394). عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در ورزش حرفه ای و ارائه الگو، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(8):41-50.

  9.     بوژمهرانی،سارا؛ فخری، پیمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ کشاورز، لقمان (1394).  عوامل مؤثربركیفیتخدماتآكادمیملیالمپیكوپارالمپیكایرانازدیدگاهمشتریان، پژوهشهایفیزیولوژیومدیریتدرورزش، 7(3): 9-26.

  10.  کشاورز، لقمان؛فراهانی، ابوالفضل؛ دانشمندی حمزه (1394). تدوینمنظرها و نقشه راهبردی توسعه ژیمناستیک ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن،مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(7): 103-115.

  11.  کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛صادقی، علی (1393). تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهایتوسعه ورزش قهرمانی ایران، رویکردهای نوین درمدیریت ورزشی، شماره 6،

  12.  کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل،محمدیان، حیدر (1393). رابطة سلامت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربیتبدنی شهر یاسوج، مطالعات مدیریت رفتارسازمانی در ورزش، شماره 3،

  13.  کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل،قاسمی، حمید؛ عزیزیان کهن، نسرین (1393). تدوینمدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران، پژوهشهای  کاربردی در مدیریت ورزشی،

  14.  کشاورز لقمان، فراهانی ابوالفضل، اصغری زهرا (1393). تدوین مدل ارتباطی خودكارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران، پژوهشهای  کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 8

  15.  فراهانی، ابوالفضل؛ کشاورز، لقمان؛ فردوسی، محمد حسین (1393).  طراحی الگوی توانمندسازی روان شناختی مبتنی بر رابطة ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانینوآورانه در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران،رویکردهای نوین در مدیریت ورزش، 2(7): 87-97.

  16. کشاورز،لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ نجدسمیعی،متین (1393). ارتباط سبک رهبری مربیان تیم های لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکناننخبه هندبال بانوان ایران، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1(4): 69-78.

  17.  کشاورز، لقمان؛ کارگر، ناهید (1393). رابطة هوش هیجانی و کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، رویکردهاینوین در مدیریت ورزش، 2(1): 37-47.

  18. لقمانکشاورز؛ سمیرا آزادواری (1393). تبیینمدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران،، مطالعاتمدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1(3): 25-36.

  19. کشاورزلقمان، فراهانی ابوالفضل، اصغری زهرا (1393). تدوین مدل ارتباطی سرمایهاجتماعیوهوشسازمانیدروزارتورزشوجوانانایران، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 26: 9-22

  20. کشاورز،لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ محمدی نصرآباد سفلی، حیدر (1393).رابطهسلامت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج، مطالعات مدیریت رفتارسازمانی در ورزش، 1(3): 71-78.

  21.  کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ اقاملازرندی، فریبا (1393). رابطه امید و تعهد ورزشی با رضایت ورزشی دانشجویان پسر شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسردانشگاههای علوم پزشکی کشور، پژوهش درورزش دانشگاه، 6: 113-126.

  22. کشاورز،لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ صادقی، علی (1393). تحلیلعاملیقوتها،ضعفها،فرصتهاوتهدیدهای توسعة ورزش قهرمانی ایران، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2(6):83-97.

  23. کشاورز،لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ احمدی، عباس (1393). تأثیرفعالیت‌های ورزشی بر اضطراب و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پسران غیر ورزشکار مقطعمتوسطه، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1(2): 43-54.

  24. کشاورز ،لقمان؛ حمیدی، مهرزاد؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، سیدنصرالله (1393).تدویننظام مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC،مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1(1): 21-30.

  25.  پوررنجبر، محمد؛ کشاورز، لقمان؛ شریفیان، اسماعیل، فراهانی، ابوالفضل(1393). موانع مشارکت در فعالیت های بدنی تفریحی معلولین با صندلی چرخدار دراستان کرمان، مجله بهداشت و توسعه، 3(2):275-188.

  26. کشاورز،لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ خواجه پور، پروانه (1393). طراحیمدل ارتباطی هوش چندگانه و هوش هیجانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استانکهگیلویه و بویراحمد، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 34(10): 89-99.

  27. کشاورزلقمان، همتی نژاد مهرعلی، آزادواری سمیرا(1393). تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانیو سبک رهبری  مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزششهرداری تهران، مطالعات مدیریت ورزشی، 26: 181-189.

  28.  کشاورز لقمان، برارزاده حمید، ملاجعفریابولفضل(1393)، تعیین عوامل پیش بینی كننده خودكارآمدی شغلی مدیران هیئت­های ورزشیاستان تهران، مطالعات مدیریت ورزشی، 27: 199-218.

  29.  کشاورز لقمان، فراهانی ابوالفضل، اصغریزهرا (1393). تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی دروزارت ورزش و جوانان ایران، پژوهش­های کاربردی در مدیریتورزشی، 2 (8): 67-78.

  30.  فراهانی ابوالفضل، کشاورز لقمان، قاسمی حمید، عزیزیان (1393). تدوین مدلارتباطی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنیایران، مطالعات مدیریت ورزشی ، پذیرش نهایی

  31.  کشاورز لقمان، غیاثوند ندا (1393). رابطه استرسسازمانی و عملكرد اعضای تیم ملی تكواندوی بانوان ایران در رویدادهای بین المللی، نشریه مدیریت و توسعه ورزش، 1(4): 135-148

  32.  شعبانی بهار غلامرضا، حسینی حیدر، فراهانی ابوالفضل، کشاورزلقمان (1394). بررسی میزان سلامت سازمانی در وزارت ورزش و جوانانبر اساس الگوی هوی و فیلدمن، پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش،

  33.  کشاورز، لقمان؛ خواجه پور سوق،پروانه (1392).  تدوین مدل ارتباطی هوش چندگانه و هوش سازمانی در ادارة کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد،رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1(3): 75-86

  34.  کشاورز لقمان (1392) تحلیل عوامل موثر بر موفقیتهیئت تکواندو استان تهران، نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی،  پذیرش نهایی، (ISC)

  35.  کشاورز لقمان، ابولفضل، فراهانی؛ قمی،امید(1392). بررسی كیفیت خدمات باشگاه¬هایورزشی بر مبنای مدل سروكوال: (مطالعه موردی باشگاه­هایورزشی شهر تهران). نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی،  پذیرش نهایی، (ISC)

  36.  کشاورز لقمان، ابولفضل، فراهانی؛ کاوه پور،امیر(1392). تحلیل عاملی موانع توسعه ورزش همگانی در شركت خودرو سازی سای، مطالعاتمدیریت ورزشی، پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، پذیرش نهایی، (ISC )

  37.  کشاورز لقمان، ابولفضل، فراهانی؛ اطهره جهانشاهی(1392). ارتباط فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استانکرمان، مطالعات مدیریت ورزشی، پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم،  پذیرش نهایی، (ISC)

  38.  کشاورز لقمان، جلالی فراهانی، انصاری (1392). مقایسهنگرش دانش­آموزان و معلمین سایر دروس نسبت به معلمین تربیت بدنی در مقطع متوسطه بندرعباس، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره6،

  39.  کشاورز لقمان، سرخوش سمیرا(1392)بررسی ارتباطخودکارآمدی شغلی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان با رضایت مشتریان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4، صص11-19.

  40.  فراهانی ابولفضل، اقایاری، آذر؛ کشاورز لقمان، روحی، ایران(1392). بررسی شیوع ناهنجاری¬هایستون فقرات و ارتباط آن با عادت استراحتی از لحاظ ویژگی­هایآنتروپومتریكی و ارگونومیكی كودكان كم توان ذهنی آموزش پذیر استان كردستان، نشریهعلمی پژوهشی فصلنامه ایرانیكودكان استثنایی، 47(1): 59-68.

  41.  کشاورز لقمان، حمیدی مهرزاد، گودرزی محمود، سجادیسید نصراله(1392) تبیین مدل پیاده سازی استراتژی­های كمیته ملی المپیك با روشارزیابی متوازن، دو فصلنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(18): 15-42.

  42.  کشاورز لقمان(1391) تدوین مدل ارتباطی بین هوشهیجانی مدیران و تعهد سازمانی كاركنان سازمان ورزش شهرداری تهران، پژوهش­هایمدیریت ورزشی وعلوم حركتی، دانشگاه بوعلی همدان،2(4) 57-47. (ISC )

  43.     کشاورز لقمان، روزبهانی محبوبه(1391) بررسی ارتباطبین پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر با علائم روحی توام با سندرم پیش از قاعدگی وورزش صبحگاهی، مطالعات مدیریت ورزشی، پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، ،(ISC)

  44.  کشاورز لقمان، علیدوست قهفرخی ابراهیم، ملاجعفریابولفضل(1391) بررسی تاثیر واگذاری اماكن ورزشی دولتی به بخش خصوصی بر توسعه ورزشاستان تهران ،  پژوهشهای فیزیولوزی ومدیریتدر ورزش،شماره،12 زمستان، 37-49   

  45.  کشاورز لقمان، آزادواری سمیرا(1392)تبیین مدلارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان­های متولی ورزش همگانی، نشریهورزش همگانی، شماره 2

  46.  کشاورز لقمان، حمیدی مهرزاد، گودرزی محمود، سجادیسید نصراله (1390)، تدوین نقشه راهبردی و اهداف کمیته ملی المپیک با رویکرد کارتامتیازی متوازن نشریه علمی پژوهشی المپیک، شماره 1 پیاپی 53، صص7-23 (ISC)

  47.  فراهانی ابولفضل، کشاورز لقمان، جدیدیان سمیه (1390)، تاثیر  ورزش صبحگاهی  بر پیشرفت  تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی شهرستانسبزوار، پژوهش­های مدیریت ورزشی وعلوم حركتی، دانشگاه بوعلی همدان، شمارهیک،صص 15-26. (ISC)

  48. کشاورزلقمان، حمیدی مهرزاد، سجادی سید نصراله، گودرزی محمود(1390)، تدوین نظامارزیابی عملکرد کمیته ملی المپیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن، پژوهش در علومورزش، 83-98.  (ISC)

  49.  پورسلطانی حسین، کشاورز لقمان، پاک نهادی مهدی (1390)، تعیین سبک‌هایرهبری تحول‌گرا و عمل‌گرای کارشناسان مسئول تربیت‌بدنی آموزشگاه‌های  استان فارس، پیک نور،

  50.  فراهانی ابولفضل، کشاورز لقمان، عباسی محمد رضا، صوفی زادهلیلا، (1390)،  مقایسه میزان رضایتدانشجویان تربیت بدنی دانشگاه­های تهران و تربیت معلم از کیفیت خدمات آموزشی براساس مدل سروکوال، پژوهشهای فیزیولوژی ومدیریت در ورزش،شماره 5، ، صص100-89.

  51.  فراهانی ابولفضل، کشاورز لقمان(1382) نقش رسانه­ها در آموزشدرس تنیس روی میز رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور، نشریه علمی پژوهشی المپیک ، شماره 1و2 پیاپی 23بهار و تابستان ، صص 69-76.

  52.  کشاورز لقمان(1382) نقش رسانه­ها در آموزش درس فوتبالرشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور، نشریه علمی پژوهشی حرکت ، شماره 16 ، صص 25-37.

   

   

  مقالات ارائه شده در کنگرهای داخل کشور ( سخنرانی )

  1.     کشاورز، لقمان (1394). الگوی توسعه ورزش همگانی در فدراسیون های ورزشی، اولین همایشملی ورزش برای همه، دانشگاه علامه طباطبایی،

  2.     کشاورز، لقمان (1394).ارزیابی عملكرد سازمان های ورزشی با باز خورد 045 درجه، اولینهمایش ملی انجمن مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی،

  3.     کشاورز، لقمان (1394). الگوی ارزیابی مدیریت بازاریابی در سازمان های ورزشی بابازخورد 720 درجه، اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز.

  4.     موسوی راد، طاهره؛ کشاورز، لقمان؛محمودی، زهرا (1394)ارتباط بازاریابی درونی با مدیریت تجربه مشتری در فدراسیونفوتبال، اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

  5.     حسامی، شیما؛ کشاورز، لقمان؛ موسوی راد،طاهره (1394). ارتباط بین كیفیت خدمات و تجربه مشتریان در باشگاههای خصوصی شهرسنندج، اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی،

  6.     موسوی راد، طاهره؛ کشاورز، لقمان؛کسمایی، زینب(1394).تحلیل رگرسیونی هوش فرهنگی و لذت ادراك شده از فعالیتهای بدنیدر اوقات فرافت معلمان تربیت بدنی، اولینهمایش ملی بازاریابی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

  7.     کشاورز، لقمان؛ سرمست، مریم (1394).اولویتبندی موانع جذب حامیان مالی در تیم های والیبال بانوان، اولین همایش ملی بازاریابیورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

  8.     کشاورز، لقمان؛ سرمست، مریم (1394).عوامل تاثیرگذار بر موانع جذ حامیان مالی در تیم های والیبال بانوان ایران، اولینهمایش ملی بازاریابی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

  9.     کشاورز لقمان، فراهانی ابولفضل،احمدی عباس (1392). بررسی تاثیر فعالیت های بدنی بر میزان افسردگی و رابطهآن با پیشرفت تحصیلی پسران غیر ورزشکار مقطع متوسطه، اولین همایش ملی کاربردمدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار، 24.

  10.  کشاورز لقمان، انصاری سید محمد حسین ( 1392). تحلیل نگرش مدیران و دانش آموزان نسبت بهمعلمین تربیت بدنی، ، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور مرکزگرمسار، 29.

  11.  فراهانی ابولفضل، کشاورز لقمان، نسرینعزیزیان کهن (1392). مقایسه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکدههای تربیت بدنی دولتی و آزاد، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، دانشگاهپیام نور مرکز گرمسار، 65.

  12.  جبارزاده محرم، رضایی صوفی مرتضی، فراهانیابولفضل، علم شهرام، کشاورز لقمان (1391)، ارتباط تعهد سازمانی و مهارتهای كارآفرینی در دبیران تربیتبدنی استان آذربایجان شرقی، همایش ملی كاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی،اصفهان، 1391

  13.  جبارزاده محرم، رضایی صوفی مرتضی، کشاورزلقمان، نظری رضا(1391)، عوامل موثر بر كاهش خشونت و اوباشگری تماشاچیان درورزش، همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی، لاهیجان، 1391

  14.  کشاورز لقمان(1388)، بررسی علل عدم اجرای برنامه­های استراتژیک در سازمان­های ورزشی و ارائهراهکار، کنگره گرامیداشت هفته پژوهش، دانشکده دکتر شریعتی.

  15.  کشاورز لقمان(1388)، تنوع منابع انسانی در سازمان­های ورزشی، مجموعه سخنرانی­های همایش تخصصیکاربردی مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دانشگاه تهران، صص 19-52.

  16.  کشاورز لقمان، حمیدی مهرزاد، سجادی سید نصراله، گودرزی محمود(1388)، مقایسه مدل BSC کمیته ملی المپیک با کشورهای منتخب، سومین کنگره ملی مدیریتورزشی، شهرکرد، صص 27-28.

  17.  کشاورز لقمان، روزبهانی محبوبه، چیتگری وحید(1377)آموزش فناورانه در یاددهی درس تنیس رویمیز، اولین همایش علمی تنیس روی میز، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، ص 33 .

  18.  کشاورز لقمان(3186) مدیریت برگزاری یونیورسیاد دانشجویی ، همایش علمی مدیریت برگزاریرویدادهای بین المللی در ورزش ، دانشگاه تهران.

  19.  کشاورز لقمان(1382) آموزش از راه دور با استفاده از رسانه ها گام نوینی در ارائه دروس علمی رشتهتربیت بدنی، اولین همایش توسعه دانشگاه مجازی دانشگاه پیام نور مرکز کاشان، صص15-23 .

  20.  کشاورز لقمان(1381) کاربرد آموزش از راه دور در تکواندو ، دومین سمینار علمی و فنی توسعه تکواندوایران، دانشگاه تربیت معلم تهران .

  21.  کشاورز لقمان(1380) تجزیه و تحلیل حرکتی عضلانی آپ دو لیو چاگیدر ورزش تکواندو و ارائه راه کارهای تقویت آن ، اولین سمینار علمی و فنی توسعهتکواندو ایران دانشگاه تربیت معلم تهران .

   

  مقالات ارائه شده در کنگره های بین المللی داخل و خارج ازکشور(سخنرانی)

   

  1.     Keshavarz, L. (2015). Establishing Objectives and StrategyMap for the General Administration of Physical Education at the DistanceEducation Universities in IRAN through Balance Scorecard, FISU ConferenceGwanghu 2015- The Impact of University Sport on the Global Community, Korea.

  1. Keshavarz, L. (2012). Comparison of the Educational Quality of Audio – Visual Media and Printed Materials for Teaching  Sport Skill (Emphasize in Distance Education System), International Shomal sport science conference.
  2. Keshavarz, L., Bararzade, H. (2012) Studying Relationship between Self-Efficacy and Some Personal Characteristics of Managers of Iranian Sport Boards, 12th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects, 9-12 July, Athens, Greece, oral presentation
  3.  Keshavarz, L. (2011), Establishing strategic objectives and Strategy Map for the National Olympic Committee of Iran Through Balance Scorecard, 11th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social, 5-9 July, Athens, Greece, oral presentation
  4.  Keshavarz, L., (2004) Role of  Media in Physical Education Practical Courses Through Distance Education, 21st ICOE, world conference open learning , Distance Education 18- 21 feb, Hong Kong.
  5. Aghayari, A., Keshavarz, L., (2004),  Comparison between conventional instruction and distance Learning in Physical Education courses, 21st ICOE, world conference open learning , Distance Education 18- 21 feb, Hong Kong.
  6. Keshavarz, L., (2005), Comparison of  the Printed Material and  Audio- Visual instructional Media in Teaching Taekwondo, 18th Asian Association up Open University , China

  سوابق تدریس

  1.     تدریس در مراکز تحصیلات تکمیلی، تهران، ورامین ، شهرری، قشم و گرمسار دانشگاهپیام نور از سال 1381 در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

  2.     تدریس در دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 82 -83  

  3.     تدریس در دانشکده دکتر شریعتی از سال 1386 الی 1389

  4.     تدریس در دانشگاه تهران از سال 1395

  5.     تدریس در دانشگاه شهید رجایی از سال 1395

  6.     تدریس در دانشگاه ایوانکی از سال 95

  7.     تدریس در کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک دراسفند 89

  8.     تدریس در کارگاه های آموزشی متعدد دانشگاه جهاد کشاورزی، هیئت تکواندو استانتهران، حوزه های مختلف استان تهران، دانشگاه پیام نور از سال 1375

  9.     تدریس دوره مدیریت استراتژیک ویژه مدیران ارشد ورزش کشور عراق، آکادمی ملیالمپیک و پارالمپیک، 1390

  10.  تدریس دوره مدیریت استراتژیک ویژه مدیراننیروهای مسلح، تربیت بدنی بسیج، 1391

   

   

  راهنمایی و مشاوره رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد

  راهنما

  راهنمایی13 رساله دکتری

  راهنمایی 94 پایان نامه کارشناسی ارشد

  مشاور 15 رساله دکتری

  مشاور40 پایان نامه کارشناسی ارشد

   

   

  دروس تدریس شده در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

  الف دوره دکتری

  نظارت و ارزیابی پیشرفته در تربیت بدنی

  روش تحقیق در مدیریت ورزشی

  برنامه ریزی استراتژیک در سازمان­های ورزشی

  مدیریت پیشرفته

  ب - کارشناسی ارشد

  1.     مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

  2.     مدیریت رویدادها و اوقات فراغت

  3.     مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

  4.     نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی

  5.     تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته

  6.     زبان تخصصی در تربیت بدنی

  7.     تئوری های سازمان و مدیریت

  8.     اصول و مبانی مدیریت در تربیت بدنی

  9.     سمینار در مدیریت ورزشی

  10.  پایگاه داده های اطلاعات ورزشی

  11.  روش تحقیق در مدیریت

  12.  روش تحقیق پیشرفته در مدیریت

  13.  سمینار در مدیریت

  14.  برنامه ریزی استراتژیک

  15.  سازمان­های پیچیده  دیدگاه استراتژیک

  16.  پروژه

  17.  مدیریت اموراداری و مالی

  ج- کارشناسی

  1.     مدیریت سازمان­های ورزشی

  2.     مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

  3.     سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

  4.     سنجش کاربردی در تربیت بدنی

  5.     آمار در تربیت بدنی

  6.     اصول و مبانی تربیت بدنی

  7.     روانی و مبانی در تربیت بدنی

  8.     حقوق ورزشی

  9.     سنجش و اندازه گیری

  10.  تربیت بدنی 1 و 2

  11.  علم تمرین

  12.  زبان تخصصی در تربیت بدنی

  13.  کاربرد رایانه در تربیت بدنی

   

  استاد راهنما رسالهدکتری یا پایان نامه کارشناسی ارشد

  1.      رسالهدکتری 7 دانشجو

  2.      پایاننامه کارشناسی ارشد 74 دانشجو

  استاد مشاور رسالهدکتری یا پایان نامه کارشناسی ارشد

  1.      رسالهدکتری 5 دانشجو

  2.      پایاننامه کارشناسی ارشد 35 دانشجو

   


  تالیف کتاب

  1.                      کشاورز، لقمان؛ گودرزی، مهدی؛ بسطامی،همت الله (1397). آشنایی با سازمان­های ملی و بین المللی ورزشی، انتشارات دانشگاه پیامنور،

  2.     دانشمندی، حمزه؛ کشاورز، لقمان (1396). روانشناسی مقدماتی در ورزش،انتشارات دانشگاه پیام نور

  3.     کشاورز لقمان؛ فراهانی ابولفضل (1396).کاربرد SPSS در علوم ورزشیو تربیت بدنی، انتشارات دانشگاه پیام نور،

  4.     کشاورز لقمان (1396). آمار پیشرفتهدر علوم ورزشی ، انتشارات دانشگاه پیام نور،

  5.     کشاورز لقمان، فراهانی ابولفضل(1396). روش تحقیق در علوم ورزشی، انتشارات دانشگاه پیام نور،

  6.                                                                              

  7.     کشاورز لقمان، روزبهانی، محبوبه(1395). آمار توصیفی در علوم ورزشی، انتشارات دانشگاه پیام نور، در حال تالیف.

  8.     قاسمی، حمید؛ کشاورز، لقمان (1395). ورزش و رسانه، انتشارات حتمی

  9.     ذکایی، حسین؛ کشاورز، لقمان (1394). مدیریت راهبردی رویدادهای ورزشی، حتمی

  10.  کشاورز، لقمان؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ خداداد، شعله(1392) .اداره سازمانهای ورزشی، ،انتشارات حتمی

  11.  اسدی حسن، کشاورز لقمان(1392). پیوندورزش و رسانه ، انتشارات حتمی

  12.  علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ کشاورز، لقمان؛جلال، کریمی؛ خداداد، شعله؛ تکلی، همیلا؛ میرزازاده، زهرا؛ سیدرضا، موسویگیلانی (1392)مدیریت راهبردی رفتار سازمانی، انتشارات حتمی

  13. کشاورز لقمان(1390) آموزش تکواندو( واژه­ها، اصطلاحات و فنون )ازمبتدی تا پیشرفته)، انتشاراتحتمی، 1390

  14.  کشاورز لقمان ، فراهانی ابوالفضل (1388) مدیریت سازمان های ورزشی ، انتشارات اندیشه هایحقوقی

  15.  کشاورز لقمان ، حاتمی حمید (1388) در کلاس معرفت تختی ، انتشارات دانش پژوه

  فراهانی ابوالفضل ، کشاورز لقمان(1388).  زبان تخصصی رشته تربیت بدنی ، انتشارات نرسی

 • طرح های پژوهشی انجام شده در سطح ملی

  1.      کشاورز لقمان(1397). طراحیمدل ایجاد امنیت در زمان برگزاری رویدادهای ورزشی ایران برای مقابله با حملاتتروریستی، طرح پژوهشی ملی، دانشگاه پیام نور استان سمنان

  2.      کشاورز لقمان(1397). طراحی مدلحکمرانی ورزش همگانی ایران، طرح پژوهشی ملی، دانشگاه پیام نوراستان سمنان

  3.      کشاورز لقمان(1396). طراحی مدلارزیابی اماکن ورزشی، طرح پژوهشی ملی، دانشگاه پیام نوراستان سمنان.

  4.      کشاورز لقمان(1396). طراحی مدل سواداطلاعاتی، ورزشی و مدیریتی روسای فدراسیون­های ورزشی ایران،طرح پژوهشی ملی، دانشگاه پیام نور استان سمنان.

  5.      کشاورز لقمان(1395).تدوین مدل جذب سرمایه گذاری در توسعه فضاها واماکن ورزشی شهر تهران، شهرداری تهران

  6.      کشاورز لقمان(1395).طراحی مدل ارزیابیمدیریت بازاریابی در فدراسیون­های ورزشی ایران، طرح پژوهشیملی، دانشگاه پیام نور استان سمنان.

  7.      کشاورز لقمان(1395). تدوین مدل توسعه ورزش برای همه درفدراسیون های ورزشی، طرح پژوهشی ملی، دانشگاه پیام نور استانسمنان.

  8.      کشاورز لقمان(1394). طراحی مدل اجرای اخذ و میزبانیرویدادهای ورزشی بزرگ بین المللی، طرح پژوهشی ملی، دانشگاه پیام نوراستان سمنان.

  9.      کشاورز لقمان(1394). تدوین مدل ارتباطی هوش فرهنگی و هوشسازمانی هیات های تكواندو استان تهران، طرح پژوهشی ملی، دانشگاه پیام نوراستان سمنان.

  10.  کشاورز لقمان(1393). تعیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبكرهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران، طرح پژوهشی ملی، دانشگاه پیام نوراستان سمنان.

  11.  کشاورز لقمان(1393). تحلیل نگرش ذینفعان مدارس نسبت بهمعلمین ورزش، طرح پژوهشی ملی، دانشگاه پیام نور استان سمنان.

  12.  کشاورز لقمان(1392). تحلیل عوامل موثر بر عملکرد هیئتتکواندو استان تهران، طرح پژوهشی ملی، دانشگاه پیام نور استانسمنان.

  13.  کشاورز لقمان(1391) تعیین نیمرخ خودکارآمدی مدیران هیئت­هایورزشی استان تهران، طرح پژوهشی ملی، دانشگاه پیام نور استان سمنان.

  14.  کشاورز لقمان(1391) تاثیر سندرم پیش از قاعدگی و ورزشصبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان سبزوار، طرحپژوهشی ملی، دانشگاه پیام نور استان سمنان.

  15.  کشاورز لقمان(1389) بررسی علل موفقیت و ناکامی هیئت­هایتکواندو ، طرح پژوهشی ملی فدراسیون تکواندو.

  16.  کشاورز لقمان(1384)، تاثیر تمرینات پلایومتریک بر سرعتاجرای ضربات پای رایج ورزش تکواندو در تکواندوکاران پسر 17-15 سال، طرح پژوهشی ملی، فدراسیون تکواندو.

  17.  کشاورز لقمان(1383)،آموزش فناورانه در تکواندو، طرحپژوهشی ملی ، فدراسیون تکواندو.

  سوابق ورزشی

  1.              فعالیت در ورزش تکواندو از سال 59

  2.              عضو تیم ملی تکواندو از سال 67 الی 75

  3.              کسب مدال برنز ارتش های جهان در تکواندو در سال 72 در کشور کانادا

  4.            کسب برنز مسابقات دانشجویان جهان در تکواندو در سال 75 از در کشورها روسیه

  5.            کسب دو مدال طلا از مسابقات بین المللی(مسابقات بین المللی دهه فجر سال 72 ومسابقات بین المللی بسیج سال 70)

  6.            کسب مدال نقره مسابقات بین المللی دهه فجر سال 69

  7.             کسب مدال برنز از تورنمنت بینالمللی کشور بلژیک سال 68

  8.              مربی تیم های باشگاهی در لیگ های استانی و کشوری ( باشگاه های پیروزی ، روغننباتی پارس قو، دانشگاه پیام نور، سازمان گوشت، آکادمی تکواندو بهمن) و کسب عناوینمختلف کشوری و استانی

  9.              مربی تیم ملی تکواندو دانشجویان در رقابت های بین المللی دهه فجر 79 و کسبعنوان دومی

  10.           مربی تیم ملی تکواندو دانشجویان در رقابت هایجهانی دانشجویان در سال 2002 تایوان و کسب عنوان سوم جهانی

  11.          مربی تیم های منتخب استان تهران در رقابت های کشوری تکواندو و کسب عناوینقهرمانی در سال های متعدد

  12.          دارای گواهینامه بین المللی مربیگری تکواندو از فدراسیون جهانی تکواندو از سال1376

  13.          دارای حکم داوری درجه 3 از فدراسیون تکواندواز سال 1372

  14.          دارای کمربند مشکی دان 7 از مرکز جهانی تکواندو (کوکی وان)

  15.          کسب 11 مقام قهرمانی، نایب قهرمانی و سوم کشور در رشته تکواندو در رده هایمختلف سنی طی سال های 65 لغایت 75

  16.          کسب عناوین متعدد قهرمانی در مسابقات تکواندو استان تهران طی سال های 63 الی75

  17.          قهرمان تکواندو نیروهای مسلح از سال 69 الی 71

  18.          مدیر و سرمربی تیم تکواندو دانشگاه پیام نور در مسابقات بین المللی فرانسه درسال 81 و کسب مقام نایب قهرمانی

  19.          سرمربی تیم تکواندو دانشگاه پیام نور در سومین ، چهارمین و پنجمین دوره رقابتهای بین المللی ونکور کانادا و کسبمقام اولی در سه دوره طی سالهای 83 و 84 و 85

  20.          سر مربی تیم تکواندو دانشگاه پیام نور در هشتمین ونهمین دوره رقابتهای بینالمللی انگلیس و کسب مقام قهرمانی در سال 84 و سال 85

  21.          مدیر فنی تیم کشتی آزاد دانشگاه پیام نور در مسابقات کاپ طلایی هندوستان و کسبمقام قهرمانی در سال 82

  22.          سرمربی تیم تکواندو دانشگاه پیام نور از سال 1379 الی 1385 و کسب 8 عنوانقهرمانی در بین تمام دانشگاه های کشور در سال های مزبور

  دوره های آموزشی گذارنده شده :

  الف- ورزشی

  1.     فراگیری ورزش تکواندو از سال 59 و اخذ کمربند مشکی دان 7 از فدراسیون جهانیتکواندو در سال 89 

  2.     اخذ گواهینامه مربیگری بین المللی از فدراسیون جهانی تکواندو در سال 76

  3.     اخذ گواهینامه مربیگری درجه 1 در سال 95

  4.     اخذ گواهینامه مربیگری درجه 2 در سال 72

  5.     اخذ گواهینامه مربیگری درجه 3 در سال 70

  6.     اخذ گواهینامه داوری درجه 3 از فدراسیون تکواندو سال 72

   

  ب- علمی

  1.     اخذ گواهینامه مدیریت ورزشی از کمیته بین المللی المپیک در سال 83

  2.     اخذ گواهینامه مدیریت ورزشی از یکی از دانشگاه­های معتبر انگلیس در سال 1386

  3.     شرکت در کارگاه تخصصی نظارت و ارزشیابی فعالیتهای ورزشی سال 81 دانشگاههرمزگان

  4.     شرکت در کارگاه تخصصی ( آشنایی با فعالیت های تربیت بدنی و اوقات فراغت  دانشگاهها ) دانشگاه تربیت مدرس

  5.     شرکت در کارگاه تخصصی فناوری اطلاعات در سال 83 دانشگاه تربیت مدرس

  6.     شرکت در کارگاه تخصصی برنامه ریزی ورزشی دانشگاهها ( فوق برنامه ) دانشگاهبوعلی سینای همدان

  7.     شرکت در دوره کامپیوتر OFFICE 2000 سال 79 ، دانشگاه خواجهنصیر الدین طوسی

  8.     شرکت در دوره کامپیوتر ، اینترنت ، پاورپوینت ، ویندوز 95 مقدماتی و پیشرفته ،ویندوز 98 ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در سال 79

  9.     شرکت در دوره لیزرل، سال 1390، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

  10.  شرکت در کارگاه تولید محتوی، 1390، دانشگاه پیام نور استان تهران