محسن حلاجی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت ورزشی از دانشگاه خوارزمی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه ها


 • ·       اخذ مدرک دیپلمفنی (الکتروتکنیک) از هنرستان رسالت تهران(1365)

  —   اخذ مدرک لیسانس تربیت بدنی از دانشگاه خورزمیتهران (تهران 1372)

  —   اخذمدرک فوق لیسانس تربیت بدنی از دانشگاه تهران (تهران 1376)

  —  دکترایمدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش از دانشگاه خورزمی (تهران، 1388)

 • فعالیتهای اجرایی: (از گذشته تا کنون)

  ·       مدیر و مشاور ورزشی شهرداری منطقه 15 تهران(1376 1375)

  —   کارشناسمسئولنشریات و کتب ورزشی اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش (1378)

  —   دبیرنظام برنامه ریزی اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش (1379)

  —   رییسگروهنظارت و ارزیابی عملكرد برنامه ها و فعالیت های تربیت بدنی و سلامت(1388)

  — معاونتربیت بدنی مركز تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش(1390)

  — مشاورمعاون وزیر(معاون تربیت بدنی و سلامت)1391 تا 1393

  —   رییسانجمنشنای دانش آموزان کشور 1389 تا 1396؛‌

  —   ناظرفنی مسابقات شنای دانش آموزان كشور از سال 1389 تا1396؛‌

  —   عضوکمیته هایبرنامه ریزی درسی، شورای مسابقات، آسیب شناسی مواد نیروزای، دستورالعمل مراکزتربیت بدنی و تندرستی معاونت تربیت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، انتشارات،طراحی سئول مرحله نهایی، کارشناسان بانک جهانی (1383- 1381)

  —   نمایندهمعاون وزیردر كمیته ارزیابی عملكرد راهبرد های وزارت آموزش و پرورش در شورای عالی آموزش وپرورش، كمیته علمی سازمان پژوهش و...

  —   عضوكمیته شورای برنامه ریزی راهبردی مسابقات داخلی و برون مرزی مركز تربیت بدنی وسلامت وزارت آموزش و پرورش

  —   عضوشورایبرنامه ریزی تربیت بدنی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش1390تا کنون

  —   عضوشورای علمیسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور1391 تاکنون

  —   عضو هیات تحریه و شورای سردبیری فصلنامه رشد آموزش تربیت بدنی 1392 تاکنون

  —   دبیرشورای پژوهشیمعاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

  —   عضوكارگروه تخصصی تهیه و تدوین گزارش ملی برنامه آموزش برای همه (2015-2000)

  —   عضوهیت رئیسه پنل تربیت بدنی آموزش و پرورش در دومین همایش ملی یافته های نوین درعلوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران آذر ماه 1395.

  —   عضوکارگروه تخصصی بازنگری«برنامه ­درسی رشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی پیوسته» 1397

  —   عضوکارگروه تخصصی بازنگری«برنامه ­درسی دوره یکساله رشته آموزش تربیت بدنی ماده 28» 1397

  —   عضوکارگروه تخصصی تولید و  تدوین«برنامه ­درسیرشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی ارشد» 1397

  —   سرگروه داوران تربیت بدنی شانزدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد، 1397

   

   

  شرکت در مجامع بین المللی

  ·       شرکت در چهل و یکمین دوره اجلاسجوانان آکادمی بین الملل المپیک (یونان ، آتن 1380)

  ·       شرکت در شورای بین المللی تربیتبدنی  و علوم ورزشیICSSPE  (كوبا، هاوانا 1389)

  ·       شركت در همایش علمی علوم ورزشی(فرانسه1391)

   

  سخنرانی در کنگره های ملی و بین المللی

  —   سخنراندر نخستین کنگره ملی روانشناسی ورزشی (تهران 1377)

  —   سخنراندر اولین کنگره بین المللی تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان دختر (تهران 1379)

  —   سخنراندر کنگره زن ، ورزش و گفتگوی تمدنها (تهران 1380)

  —   ارائهمقاله در نخستین کنگره بین المللی آموزش المپیک (1386)

  —   عضوهیات رئیسه همایش علمی تربیت بدون كلام (مشهد 1390)

  —   مدرسکارگاه آموزشی «برنامه ریزی استراتژیک در تربیت بدنی» ویژه مدیران تربیت بدنی وسلامت استانهای کشور

 • فعالیتهای آموزشی

  —  استادیاردانشگاه فرهنگیان از 1393 تاکنون

  —   استاد(حق التدریس) دانشگاه ازسال 1380 تاكنون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین(از 1388 تا کنون)، 

  —   مدرسکارگاه آموزشی » سنجش و ارزیابی درس تربیت بدنی» (1395)

  —   مدرسکارگاه آموزشی » آمادگی جسمانی» (1395)

  —   مدرسدوره آموزش خانواده برای تربیت مدرسان کشوری (1394).

  —   مدرسدوره تربیت مدرس راهنمای معلم تربیت بدنی (1394)

  —   مدرسکارگاه آموزشی معلمان تربیت بدنی مدارس شهرستان آبادان(1394)

  —   مدرسکارگاهسنجش قابلیتهای جسمانی و استعدادهای ورزشی، تامین مربی فعالیتهای اردوی دانشآموزان استثنایی، مبانی تربیت بدنی، روشهای فعال تدریس، حیطه دانشی کتاب راهنمایمعلم درس تربیت بدنی معلمان سراسر کشور (1383)

   

   

   فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتانجام شده

  —   مقاله علمی و پژوهشی(ISC) توصیف و تحلیل نظرات دبیران زن  دوره دوم متوسطه  شهر تهران از نقش های تربیتی خود و میزانهمسویی آن با انتظارات برنامه درسی ملی (1396) فصلنامه تعلیم و تربیت

  —   مقاله علمی و پژوهشی(ISC) مقایسه انگیزش پیشرفت ورزشی دانش آموزان دختر موفق و ناموفق شرکت کنندهدرالمپیاد ورزشی درون- مدرسه ای استان قزوین(1397) فصلنامه تعلیم و تربیت شماره135

  —   مقاله علمی وپژوهشی(ISC)اعتباریابی پرسشنامه بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر تهران1397) فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 134

  —  مقاله علمی و پژوهشی(ISC) مقایسه اثربخشی معلمان تربیت بدنی جذب شده از طریق آزمونهای استخدامی و معلمان تعهد دبیری مدارس مناطق جنوب شهر تهران،فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 136

  —   مقاله علمی و ترویجی رابطهجو سازمانی مدارس با اثربخشی دبیران تربیت بدنی شهرستان رشت. فصلناهة توسعة حرفه­ایمعلمان، شماره 1 ، 1397

  —   مقاله علمی پژوهشی راه كارهای حل مشكل رفتاری و روانی دانش­آموزان بوسیله ورزش، فصلنامهمطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 1397

  —   مقاله علمی و پژوهشی (ISC) «بررسیو نقد كتاب  تربیت بدنی در مدارس»1396فصلنامهنقد پژوهشگاه علوم انسانی.

  —   مقاله علمی و پژوهشی (ISC) «بررسیو نقد كتاب  الگوهای آموزشی در تربیت بدنی»1399فصلنامهنقد پژوهشگاه علوم انسانی

  —   مقاله علمی و پژوهشی (ISC) «واکاویدلالت­های اسناد بالادستی وزارت آموزش و پرورش بر ویژگی­های معلم» فصلنامه پژوهش وخانواده.

  —   مقاله«ارتباط مدیریتاثربخش و ارتباطات سازمانی با پویایی سازمانی کارشناسان ورزشی وزارت ورزش و جوانان»(1396).دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در تربیت بدنی، ورزش و  ورزش های قهرمانی.

  —   ارتباط بین هویتسازمانی و سکوت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداریتهران. مجله علمی پژوهش در مطالعات علوم اجتماعی ، 1396.

  • مقاله علمی و پژوهشی (ISC) ارتباط سبك های رهبری عمل گرا و تحول گرا با رضایت بازیكنان لیگ برتر هندبال  فصلنامه علوم حركتی1390
  • مقاله علمی و پژوهشی(ISC) ارتباط سبك های رهبری عمل گرا و تحول گرا با تعهد بازیكنان لیگ برتر هندبال فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی 1390
  • مقاله علمی و پژوهش (ISI)اثر سبك های رهبری عمل گرا و تحول گرا بر رضایت و  تعهد بازیكنان لیگ برتر هندبال .
  • مقاله علمی و پژوهش (ISI) رابطه بین منتخبی از ویژگی های شخصیتی و گرایش آنها به تغییر در مدیران تربیت بدنی دانشگاه های آزاد

   

  گزارش­های پژوهشی:

  ·       بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتیورزشکاران نخبه باشگاههای شهر تهران (1376)

  ·       ارزیابی عملکرد اولین دوره یبازیهای زنان پایتخت های کشورهای آسیایی و اسلامی (1383)

  ·       سنجش ساختار قامتی ورزشکاراننخستین المپیاد ورزشی مدارس سما (1384)

  ·       اثر سبک های رهبری تحول گرا و عملگرا بر رضایت و تعهد بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران (1388)

   

  طرحپژوهشی:

  ·       واکاوی دلالتهای اسناد بالادستیوزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان بر معلم. دانشگاه فرهنگیان(1398)

   

  کتابهای تالیفی و ترجمه شده:

   

  ·       تألیف کتاب مبانی تربیت بدنیویژه ساعات پرورشی دوره ی متوسطه (1379) انتشارات تربیت

  —   تألیفکتاب کار دانش آموز ویژه مبانی تربیت بدنی دوره ی متوسطه (1380) انتشاراتتربیت

  —   تألیفکتاب مبانی استعدادیابی ورزشی (1382) انتشارات بامداد کتاب

  —   تألیفسری کتابهای ورزش کودکان (حرکات تقلیدی حرکات پایه و شیرین کارها) انتشاراتنوراثقلین (1380)

  —   تألیفکتاب «زبان تخصصی » ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی ، انتشارات بامداد کتاب(1393)

  —   ترجمهکتاب «اهداف و راهبردها در آموزش تربیت بدنی » انتشارات معاونت تربیت بدنیو تندرستی وزارت آموزش و پرورشی (1391). برگزیده جشنواره رشد کتابهای آموزشی1385

  —   ترجمهکتاب « بسوی تندرستی با طناب زنی» انتشارات اداره کل تربیت بدنی (1380)

  —   ترجمهو تألیف حدود50 مقاله در نشریات ورزش و ارزش، زیور ورزش و رشد آموزش تربیتبدنی پیرامون درس تربیت بدنی از ابعاد گوناگون

  —   ترجمهکتاب«اصول طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بازی کودکان در مدارس، پارک ها و مهدکودکها» انتشارات بامداد کتاب 1384

  —  همكاری در تالیف «فرهنگ تربیتبدنی و علوم ورزشی» انتشارات بامداد کتاب 1387

  —  ناظر علمی نه كتاب ایفای نقشتربیتی معلم، مدیر و كاركنان مدرسه در دوره های سه گانه تحصیلی

  —  مولف کتاب راهنمای معلم تربیتبدنی پایه ششم ابتدایی(1391) 

  —  همکاری در تالیف راهنمای معلمتربیت بدنی دوره اول متوسطه پایه های هفتم، هشتم و نهم(1394)

  —  همکاری در تالیف راهنمای معلمتربیت بدنی دوره دوم متوسطه پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم(1395)

  —  تالیف کتاب «TechnicalLanguage for Sport Management» دوره کارشناسی ارشد1395.

  —  تالیف کتاب «Student-Teacher in Physical Education English Texts for  دورهکارشناسی1395

  —  تالیف کتاب«الگوها و روشهای تدریستربیت بدنی» دوره کارشناسی تربیت بدنی1395 انتشارات گاندی

  —  تالیف کتاب«نظریه های سازمان ومدیریت» دوره کارشناسی ارشد. انتشارات گاندی(1396)

  —   ترجمهکتاب « آموزش مسئولیت پذیری از طریق فعالیتهای چسمانی» انتشارات علم و حرکت،1396

  —    ترجمه كتاب «آینده تربیت بدنیو ورزش مدارس در دنیای امروز»، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. 1397

   

  —   داوریبیش از 110 مقاله علمی- پژوهشی (نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، ورزش پرورشی در پژوهشگاهتربیت بدنی و علوم ورزشی)

  —  طراح سؤال بیست و ششمین دورهمسابقات علمی- تخصصی معلمان تربیت بدنی زن و مرد كشور(1393)

  —  طراح سوالات دوره های كارشناسیارشد دانشگاه پیام نور بیش از 8 ابلاغ

  —  استاد راهنمای» انگیزش مقایسه پیشرفت ورزشی دانش آموزانموفق و ناموفق شرکت‌کنندهدر المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای»(1394)

  —  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«ارتباط حمایتسازمانی و اخلاق حرفه ای با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی استان البرز»1395

  —  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسیارشد با عنوان«تاثیر آموزش خودآگاهی بر سازگاری و خودکارامدی رزمی کاران تیم ملیایران»1395

  —  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسیارشد با عنوان«مقایسه دیدگاه مربیان با ورزشکاران نخبه ایران در خصوص معیارهایاستعدایابی تنیس»1395

  —  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسیارشد با عنوان«ارتباط فعالیت بدنی با بهره وری و شادکامی کارکنان سازمان فرهنگیورزشی شهرداری کرج»1395

  —  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسیارشد با عنوان«ارتباط مدیریت کارامد و ارتباطات سازمانی با پویایی سازمانیکارشناسان ورزشی وزارت ورزش و جوانان»1395

  —  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسیارشد با عنوان«بررسی رابطه جو سازمانی با اثر بخشی دبیران تربیت بدنی مدارسشهرستان رشت»، 1396

  —  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسیارشد با عنوان«توصیف ومقایسه اثر بخشی معلمان تربیت بدنی زن و مرد دوره اول متوسطهشهر تهران از دیدگاه مدیران مدارس» 1396 

  —  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسیارشد با عنوان«ارتباط حمایت سازمانی و اخلاق حرفه ای با تعهد سازمانی معلمان زنتربیت بدنی استان تهران»، 1396

  —  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسیارشد با عنوان«نقش معلم ابتدایی در استعدادیابی ورزشی» استان تهران»، 1397

  —  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسیارشد با عنوان«ارتباط ویژگی­های فردی و شغلی ماساژورهای استان تهران با فرسودگیشغلی»، 1396

 •  اخذ درجه بین المللی داوریشنا (1382)

   احکام و سوابق مربیگری ونجات غریق

  —   اخذمربیگری درجه یک شنا 1390

  —   اخذگواهینامه مدرسی شنا (1393)

  —   اخذمربیگری درجه 3 ژیمناستیك (1390)

  —   اخذمربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی(1370)

  —   اخذمربیگری درجه 3 هندبال(1389)

  —   اخذمربیگری درجه 3 دوچرخه سواری (1372)

  —   اخذاحکام نجات غریق درجه 2 و 1 (1371) (1365)

  —   کسبمقام دوم مسابقات شنای کارکنان وزارتخانه ها و سازمانهای کشور (1380)

   

    برخی از تقدیر نامه ها

  —   بهپاس دریافت عنوان پزوهشگر برتر سال 1388 از مقام عالی وزارت آموزش و پرورش

  —   بهپاس دریافت عنوان کارشناس نمونه دستگاهی در نهمین جشنواره شهید رجایی وزارت آموزشو پرورش 1385

  —   بهپاس تقدیر از تلاش در جهت تألیف و ترجمه کتاب اهداف و راهبردهای در آموزش و تربیتبدنی پنجمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد1385

  —   بهپاس ارائه مقاله های متعدد در مجله زیور ورزش از مقام معاون وزیر ( معاون تربیتبدنی و تندرستی )

  —   بهپاس ترجمه مقالات و کتابهای ورزشی تربیت بدنی از مقام معاون وزیر ( معاون تربیتبدنی و تندرستی)

  —   بهپاس تلاش در جهت پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر از مقام معاون وزیر (معاون تربیت بدنی و تندرستی )

  —   بهپاس ارائه طرحهای ارزنده در تحقق برنامه های معاونت تربیت بدنی از مقام معاون وزیر( معاون تربیت بدنی و تندرستی، نصرالله سجادی)

  —   بهپاس پژوهشگر برتر سال کشور از مقام محترم وزیر آموزش و پرورش (دکتر حاج بابایی)سال 1388.

  —   بهپاس نظارت علمی بر كتابهای ایفای نقش تربیتی معلم، مدیر و كاركنان مدرسه (معاونوزیر، كیومرث هاشمی)1389

  —   بهپاس نظارت بر طرح سباح (آموزش شنا پایه سوم ابتدایی) از قائم مقام وزیر در امورتربیت بدنی و سلامت، كیومرث هاشمی (1390)

  —   بهپاس اهتمام در تالیف و تولید كتابهای درسی و رسانه های آموزشی و تربیتی درس تربیتبدنی و سلامت از معاون وزیر، دكتر محمدیان (1391)

  —   بهپاس پیشبرد برنامه های معاونت تربیت بدنی و سلامت از معاون وزیر در امور تربیتبدنی و سلامت (دكتر مهرزاد حمیدی) (1392)

  —   بهپاس اهتمام در تالیف و تولید كتابهای درسی و رسانه های آموزشی و تربیتی درس تربیتبدنی و سلامت از معاون وزیر، دكتر محمدیان (1394

  —   و....

   

  ابداعات:

  ·       طراحیوساخت پکیج حرکات اصلاحی و آنتروپومتریک1382