1.      ارائه یک قطعه عکس، تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات به همراه تصویر صفحه توضیحات و تصویر آخرین مدرک تحصیلی به امور دانشجویی دانشگاه

2.      دریافت نامه درخواست معافیت تحصیلی مهمور شده و دارای شماره و تاریخ از امور دانشجویی دانشگاه

3.      تحویل نامه به  دفتر پلیس 10شهرستان گرمسار و دریافت معافیت تحصیلی موقت

4.      تحویل برگه معافیت تحصیلی موقت به امور دانشجویی دانشگاه برای بایگانی و ثبت در سیستم


یاد آور می شود؛


* آخرین مدرک تحصیلی برای دانش آموزان دیپلم فنی تاییدیه تحصیلی یا گواهی موقت یا اصل دیپلم و برای دانش آموزان پیش دانشگاهی تاییدیه تحصیلی یا گواهی موقت یا اصل مدرک پیش دانشگاهی و برای دانشجویان نامه لغو معافیت دانشگاه قبلی یا گواهی موقت یا اصل مدرک می باشد.

* دانشجویان موسسه ایوانکی برای دریافت معافیت تحصیلی فقط و فقط باید به پلیس 10 شهرستان گرمسار مراجعه نمایند.

* دانشجویان گرامی می توانند کپی برگه معافیت تحصیلی موقت را برای خودشان داشته باشند.

* اصل معافیت تحصیلی دانشجویان متعاقبا از سازمان نظام وظیفه سمنان به دانشگاه ارسال خواهد شد.

* دانشجویان انتقالی برای ثبت انتقالشان در سازمان نظام وظیفه باید به امور دانشجویی مراجعه فرمایند.