برابر با قانون خدمت وظیفه عمومی میزان سنوات تحصیلی در مقاطع مختلف برای دانشجویان مشمول دارای معافیت تحصیلی مطابق جدول ذیل می باشد:

ورودی  سال 1389 و به قبل

ورودی سال 1390 و به بعد

مقطع تحصیلی

3 سال 6 ترم

2/5 سال 5 ترم

کاردانی

3 سال 6 ترم

3 سال 6 ترم

کارشناسی ناپیوسته

6 سال 12 ترم

5 سال 10 ترم

کارشناسی پیوسته

3 سال 6 ترم

3 سال 6 ترم

کارشناسی ارشد

* سنوات ارفاقی: چنانچه دانشجو در سنوات مجاز تعیین شده فارغ التحصیل نگردد، در مواقع ضروری و با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه به سازمان وظیفه عمومی حداکثر یکسال به مدت تحصیل اعلام شده اضافه خواهد شد.

** سنوات مهلت معرفی: چنانچه دانشجو در سنوات مجاز ارفاقی فارغ التحصیل نگردد، در مواقع ضروری و با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه به سازمان وظیفه عمومی و با موافقت آن سازمان امکان ادامه تحصیل در مهلت معرفی به نظام وظیفه (مهلت یک ساله)  وجود دارد.

لازم به ذکر است دانشجویی که در مهلت معرفی فارغ التحصیل می گردد شرایط استفاده از معافیت تحصیلی برای مقطع بالاتر را نخواهد داشت و بعد از فارغ التحصیلی تنها تا مدت زمان باقی مانده از آن یک سال وقت دارد خود را به نظام وظیفه معرفی کنند.