ماده 31: دانشآموزان مدارس و دانشجویان مراكز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یامورد تأیید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌هایعلمیه كه در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیلاتخود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.

ماده33: صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان،دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریقمراجع ذی‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هرمقطع می‌باشد.

تبصره1: حداكثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزانتا سن بیست سال تمام و در هر یك از مقاطع تحصیلی كاردانی دو و نیم سال، كارشناسیناپیوسته و كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سه سال، كارشناسی پیوسته پنج سال و كارشناسیارشد پیوسته شش سال، دكترای پزشكی پیوسته هشت سال و دكترای تخصصی شش سال است.

تبصره 2:در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام كمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوط حداكثر یكسال به مدت فوق اضافه می‌شود.

 ماده34: دانش‌آموزان و دانشجویان و طلابعلوم دینی مشمول، در صورت ترك تحصیل، اخراج، انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برایخدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند. مقامات مسئول مكلفند صورت اسامی این قبیلمشمولین را با ذكر مشخصات كامل و نشانی و رشته تحصیلی به طور انفرادی، بدون تأخیربه سازمان محل ارسال دارند.     

تبصره1: مهلت معرفی مشمولین مذكورحداكثر یك سال پس از تاریخ انصراف، ترك تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل است.

تبصره 2:متخلفین از اجراء این ماده برای بار اول به توبیخ كتبی و درج در پرونده و برای باردوم علاوه بر توبیخ كتبی به یك ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم به دو ماهانفصال از خدمت محكوم می‌شوند.

ماده35: مشمولین دیپلم كه حداكثر یك سالپس از فراغت از تحصیل در یكی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج ازكشور كه مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌باشند پذیرفته شوند تا زمانیكه وفق تبصره (1) ماده (33) به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به اینكهدارای غیبت غیر موجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هرمقطع فقط یك بار داده می‌شود.

تبصره1: معافیت تحصیلی دانشجویانانصرافی در طول مدت تحصیل فقط یك بار قابل تمدید است.

تبصره2: ترخیص كاركنان وظیفه بدون غیبتاولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع كارشناسی و بالاتر به جز در زمان‌هایاضطراری و جنگ بلامانع است.