قابل توجه دانش آموختگان گرامی

عطف به بخش نامه نه گانه نظام وظیفه به شماره 41/5/57264 مورخ 1382/9/4 به آگاهی می رساند دانشجویان پسر در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل می توانند برای دریافت گواهی موقت و دانشنامه اقدام فرمایند. 

1.     كارت پایان خدمت دوره ضرورت (زیر پرچم سابق)

2.     كارت معافیت دائم

3.     كارت معافیت موقت درمدت اعتبار آن

4.     گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس کارت معافیت تحصیلی معتبر

5.     گواهی صادره از نیروی نظامی و انتظامی مبنی براستخدام درنیروهای مذكور

6.     گواهی صادره از نیروی نظامی و انتظامی مبنی براشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت اولیه

7.     گواهی اشتغال به تحصیل یا خدمت دروزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و آموزشگاه فنون هواپیمائی

8.     برگ اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت درمدت اعتبار آن (برگ سبز یا برگ اعزام)

9.     کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی صادره به استناد قوانین قبلی