در اجرای بند1 ماده 12 اساسنامه دانشگاه غیر دولتی - غیر انتفاعی ایوان‌کی مصوب جلسه 1383/11/17 و مجوز شماره 22/9361 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیین‌نامه داخلی هیئت امنا با رعایت مفاد اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد؛

ماده1- جلسات عادی هیئت امنا حداقل در هر فصل یک‌بار به دعوت رئیس هیئت امنا تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد نماینده‌ی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا رئیس دانشگاه یا 3 تن از اعضا هیئت امنا پس از تائید رئیس هیئت امنا، تشکیل می‌شود.

ماده2- دستور جلسات را دبیر هیئت امنا با تائید رئیس هیئت امنا تعیین خواهد کرد.

تبصره: هریک از اعضای هیئت امنا می‌توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیئت امناء ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده3- دعوت‌نامه همراه با دستور جلسه، گزارش‌ها و پیشنهادها و مستندهای مربوط توسط رئیس یا دبیر هیئت امناء را حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌نماید. در موارد اضطراری که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت‌نامه ودستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده4- جلسه‌های هیئت امنا با حضور نصف به‌علاوه یک اعضا و با حضور ریاست محترم هیئت امنا ونماینده مقام عالی وزارت رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف بعلاوه یک کل اعضاء هیئت امنا اتخاذ خواهد شد.

ماده5- صورت‌جلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که تمامی صفحات را کلیه‌ی اعضا هیئت امنا حاضر امضا خواهند نمود.

تبصره1: صورت‌جلسه توسط رئیس هیئت امنا جهت اجرا با رعایت مفاد ماده 9 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می‌گردد.

تبصره2: یک نسخه از مصوبات هیئت امنا توسط رئیس یا دبیر هیئت امنا برای کلیه اعضا ارسال می‌گردد.

تبصره3: نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موظف است هر 6 ماه یک‌بار نسبت به ارسال گزارش عملکرد هیئت امنا به دفتر هیئت‌های امناء و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید.

ماده6- به‌منظورکارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح‌شده در دستور جلسه هیئت امنا کمسیونی تحت عنوان کمسیون دائم هیئت امنا طبق دستورالعمل پیوست این آئین‌نامه تشکیل می‌شود.

تبصره: کمیسیون دائم با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه و سایر موارد ارجاعی دانشگاه اقدام می‌کند و نتیجه‌ی بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجهی‌ای لازم از سوی دبیر هیئت امنا قرار خواهدگرفت.

ماده7- اعضای هیئت امناء شخصاً در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیئت اطلاع می‌دهد.

تبصره: درصورت عدم حضور هر یک از اعضای حقیقی در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت بر اساس گزارش دبیر با رئیس هیئت امنا و پس از موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

این آیین‌نامه در 7 ماده و 6 تبصره و 1پیوست، در جلسه مورخ 23/2/87 هیئت امنا به تصویب رسید.