1. تنظیم و ابلاغ اوامر کتبی و شفاهی و دستورالعمل‌های صادره ازسوی رئیس دانشگاه به مراجع ذی‌ربط

2. دریافت، ثبت و به رؤیت رساندن مکاتبات رئیس دانشگاه

3. دریافت، تلخیص، تنظیم، تجزیه و تحلیل گزارش‌های مسئولان دانشگاه برای رئیس و نگهداری سوابق اطلاعات

4. تهیه گزارش‌ها، اطلاعات و آمار مورد نظر رئیس دانشگاه از طریق مراجع ذی‌صلاح

5. تلخیص و انعکاس اخبار و گزارش‌ها، هماهنگی، تهیه و تنظیم اطلاعیه‌ها، پیام‌ها، همایش‌ها و مراسم‌ها برای رئیس دانشگاه

6. برنامه‌ریزی، تنظیم و هماهنگی ملاقات، بازدیدها، مراجعات و ارتباط با رئیس دانشگاه

7. تهیه مقدمات برگزاری جلسات با رئیس دانشگاه، تهیه صورت‌جلسات و پی گیری مصوبات آن تا حصول نتیجه

8. ارائه سرویس خبری به رئیس دانشگاه، دریافت خلاصه اخبار، اطلاعات، خبرنامه‌هاو ... واصله از مراجع ذی‌ربط

9. دسته‌بندی و اطلاع‌رسانی نامه‌ها، شکایات با عنوان ریاست دانشگاه

10. کنترل و نظارت بر امور دبیرخانه و روابط عمومی، دبیرخانه هیئت‌امنا و دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی

11. پیگیری امور پشتیبانی و اداری مجموعه دفتر، هیئت رئیسه، مشاوران و ... در دانشگاه

12. تنظیم و تطبیق مصوبه‌ها با متن اساسنامه دانشگاه

13. ثبت، بایگانی و انجام امور مکاتبات مربوط به هیئت امنا و شورای دانشگاه

14. پیگیری موارد ارجاعی رئیس و دبیر هیئت امنا تا تحقق آن‌ها

15. حفظ و بایگانی سوابق، صورت‌جلسات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مربوط به هیئت امنا و شورای دانشگاه و ارائه گزارش تحلیلی به ریاست دانشگاه

16. برقراری ملاقات عمومی رئیس دانشگاه

17. شرکت در جلسات و نشست‌های مربوط به رئیس دانشگاه همراه با تهیه صورت‌جلسات، مذاکرات، ثبت و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه