1. پیش‌بینی، برآورد و تأمین اقلام موردنیاز

2. همکاری با معاونت اداری مالی در تأمین اقلام موردنیاز

3. برنامه‌ریزی آموزشی ساعات کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها

4. کنترل و نظارت بر ارائه دروس کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها

5. همکاری با دانشکده‌ها و گروه‌ها جهت ارائه دروس کارگاهی و آزمایشگاهی

6. انجام تعمیرات و نگهداری کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها

7. تشکیل بانک اطلاعاتی تجهیزات و لوازم کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها

8. انجام و نظارت بر امور نظافت و خدمات عمومی کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها