منو های مرتبط1. ایجاد زمینه كارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

2. ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد تیم های دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری

3. ترویج و آموزش مباحث مرتبط با حوزه کارآفرینی و کسب وکارهای نوپا به عموم دانشجویان و اساتید دانشگاه

4. تسریع امر حمایت از فناوران و کارافرینان در راستای راه اندازی استارت آپها در حوزههای مختلف

5. ایجاد بستر مناسب به منظور حمایت از راه اندازی کسب وکارهای نو پا توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه

6. بهبود ارتباط دانشگاه با صنعت با هدف شناخت نیازهای صنعت درحوزههای مختلف و راه اندازی گروه‌های فناور نیاز محور در جهت حل این نیازها

7. آموزش مشاغل حرفه ای و خود اشتغالی به دانشجویان و حمایت از راه اندازی این مشاغل توسط آنها