1. هدایت و راهبری فعالیت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس دانشگاه

2. بررسی و تصویب طرح­‌های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

3. ارائه پیشنهاد‌های لازم در زمینه‌ی فراهم آوردن منابع و امكانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت به رئیس دانشگاه

4. تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

5. گزارش‌های نظارت و ارزیابی معاونت‌ها، دانشکده‌ها، واحدها و گروه‌های كاری دانشگاه و ارائه آن به بخش‌های مربوط به‌منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت

6. بررسی و ارزیابی طرح­‌ها و سیاست‌های راهبردی، توسعه رشته‌ها، جذب هیئت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه‌های آموزشی وارتقای سطح واحدهای دانشگاه برای طرح و تصویب نهایی در شورای دانشگاه.