1. نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت دانشگاه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی
2. هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع دانشگاه
3. نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها
4. تشكیل کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت با هماهنگی رئیس دانشگاه
5. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در تمام حوزه‌های فعالیت دانشگاه
6. مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه­های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
7. پیگیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی­های درونی و بیرونی دانشگاه به‌منظور تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت عملكرد معاونت‌ها، واحدها و گروه‌های كاری دانشگاه
8. فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی
9. ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمانی دانشگاه شامل معاونت‌ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی و پژوهشی، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)
10. ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای دانشگاه (اعم از هیئت‌علمی و کارکنان غیر هیئت‌علمی) و واحدهای فناوری
11. دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک موردنیاز به‌منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف موردنظر
12. همکاری و هماهنگی­ لازم برای انجام ارزیابی توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
13.  پیگیری اقدامات و برنامه‌های بهبود کیفیت واحدها و گروه‌های دانشگاه بر اساس گزارش‌های نظارت و ارزیابی‌
14. دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دانشگاه به‌منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر ماده 2 و ارسال گزارش عملكرد در پایان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت
15. تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح‌ها و برنامه‌های دانشگاه