1. دریافت نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رسیده و تقسیم آن به قسمت‌های تابع دانشگاه بر اساس اختیارات تفویض شده

2. ثبت پیش‌نویس نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها پس از امضای مقام مربوط

3. اقدام به‌منظور مقابله‌ی نامه‌ها و تطبیق پیش‌نویس‌ها با متن تایپ شده و رفع نواقص آن

4. اقدام به تكثیر بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... پس از صدور دستور مقام مربوط با رعایت صرفه‌جویی

5. تطبیق رونوشت با اصل نامه‌ها و اسناد تأیید و گواهی آن‌ها

6. پاسخگویی به سؤالات مراجعین و انجام راهنمایی‌های لازم

7. تهیه پیش‌نویس مكاتبات لازم

8. تایپ نامه‌ها، جدول‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ...

9. تهیه رونوشت از نامه‌ها در صورت لزوم

10. دریافت نامه‌های وارده و صادره به‌منظور ثبت سیستمی

11. ثبت شماره، تاریخ و خلاصه نامه‌ها، نام صاحبان آن‌ها و مقام اقدام كننده

12. ثبت شماره نامه‌های وارده به‌منظور پیگیری‌های بعدی

13. تفكیك نامه‌های صادره و تحویل پیش‌نویس‌ها به بایگانی در اسرع وقت

14. ارجاع نامه‌های وارده به واحدهای اداره در اسرع وقت

15. انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم

16. پاسخگویی تلفنی و در صورت نیاز انتقال تماس به قسمت‌های مربوطه