كلیه اموراجرایی هیئت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همكاری، تشكیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و ... توسط دبیرخانه هیئت اجرایی جذب انجام خواهد شد.

1. اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی دانشگاه در زمینه‌های مربوط به جذب اعضای هیئت علمی

2. اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی

3. همکاری با ادارات صلاحیت عمومی و علمی دانشگاه

4. نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به جذب اعضاء هیئت علمی

5. تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم، جهت ارائه به مقامات ذی‌ربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه دانشکده‌ها