بازدید علمی دانشجویان ارشد گروه معماری و شهرسازی


.بازدید جمعی ازاساتید و دانشجویان ارشد معماری، معماری داخلی از باغ موزه کارخانه پنبه واقع در شهرستان گرمسار
پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه معماری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲