علیرضا پورنبی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

با توجه به برنامه ریزی ترم


 • فارغالتحصیل رشته باستان شناسی، گرایش تاریخی، در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

 • تدریسدروس آشنایی با معماری اسلامی1، معماری اسلامی2، آشنایی با تاریخ معماری جهان،روستا 1 و 2، تاریخ هنر 1، تاریخ هنر 2، تاریخ هنر جهان، تاریخ هنر ایران دردانشگاه ایوانکی از سال 1392

  تدریسدر رشته گردشگری و میراث فرهنگی واحد 6 دانشگاه جامع علمی و کاربردی سال 1392

  تدریسدرس مرمت بنا در دانشگاه رسام سال 1393

  تدریسدر دروس معماری ایران و جهان، تاریخ فرهنگ و هنر و معماری ایران، میراث فرهنگی،فرهنگ و اقوام ایران، صنایع دستی، و صنعت گردشگری در مؤسسه فنی و حرفه ای تراشهتصویر هنر از سال 1393

  تدریس در آموزشگاه صدای ایران زیر نظر وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی از سال 1392
 • معماریاسلامی (بررسی آثار معماری در سرزمینهای اسلامی) - آماده برای چاپ

  معماریاسلامی (بررسی آثار معماری ایرانِ بعد از اسلام)- در حال تألیف