سید بهشید حسینی

 • مدرک تحصیلی: دکتری معماری از دانشگاه تهران
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

---


 • دکتری معماری از دانشگاه تهران 1381

 • 1. عضو هیأت راهبردی پایگاه میراثفرهنگی و گردشگری لار از 1387

  2. مشاور علمی بخش پدافند غیرعامل شهرداری تهران.

  3. مشاور علمی بخش مراکز درمانی و مدیریت بحران مرکزاستاندارد صنایع دفاعی وزارت دفاع.

  4. مشاور علمی بخش متعارف طرح پدافند غیرعامل وزارت جهادکشاورزی از 1386

  5. عضو کمیته فنی پدافند غیرعامل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازیوزارت مسکن و شهرسازی از 1386

  6. عضو کمیسیون علمی پژوهشکده شهرسازی و معماری دفاعی مجتمعدانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل دانشگاه مالک اشتر از 1385.

  7. عضو هیأت فنی تدوین استاندارد مدیریت ریسک مرکزاستاندارد دفاعی ایران

  8. دارای پروانه اشتغال به کار نظام‌مهندسی شخص حقیقی پایهیکم مهندسی معماری از وزارت مسکن و شهرسازی

  9. مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نقش پایدار از سال 1373 لغایت1381

  10. ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر از سال1382 به مدت 5 سال

  11. ریاست پردیس کرج و قائم‌مقام ریاست دانشگاه هنر از سال1383 به مدت 3 سال

  12. معاون پشتیبانی دانشگاه هنر از 1386 به مدت 2 سال

  13. ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر در سال1390 به مدت 8 ماه (نوبت دوم)

  14. معاون آموزشی دانشگاه هنر در سال 1390 به مدت 8 ماه  مسئولیت‌های اجرایی در همایش‌ها و ...

   

  1. ریاست پانلامداد و نجات و عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران درحوادث غیرمترقبه طبیعی. دانشگاه تهران 1386

  2. عضو کمیتهعلمی و عضو هیئت‌رئیسه اولین کنفرانس بین‌المللی سازه و معماری. دانشگاه تهران1386

  3. عضو کمیتهعلمی دومین همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل. وزارت علوم. تحقیقات و فن‌آوری.

  4. عضو شورایاجرایی همایش سازه‌های فضا کار دانشگاه تهران 1386

  5. عضو کمیتهعلمی کارگاه تخصصی تدوین منشور توسعه پایدار بم 1383

  6. مدیریت طرحبحران برنامه‌های عمران و نوسازی اراضی عباس‌آباد 1385.

  7. داور اسکیسطراحی مسجد و یادمان شهدای دانشجوی دانشگاه هنر در محل پردیس هنر اردیبهشت 1386

  8. داور بیست وچهارمین دوره 9 کتاب سال (گروه هنر)

  9. مسئول تجدیدنظرو اصلاح سرفصل (سیلابس) درس معماری، استتار، فریب و اختفا کارشناسی ارشد مهندسیپدافند غیرعامل 12/1386

  سردبیری و عضویتدر هیأت تحریر نشریات علمی. داوری مقالات

   

  عضو هیأت تحریریه

  داور پروژه ضوابط

  داور پروژه اصول

  داور مقالات  سوابق تدریس در دانشکده‌هایمعماری و شهرسازی

   

   

   

  1. دانشگاه تهران1372 الی 1380 دروس طراحی فنی عناصر و جزئیات طراحی در بحران

  2. دانشگاه بین‌المللیامام خمینی 1373 الی 1374 دروس مبانی نظری معماری عناصر و جزئیات-طراحی فنی

  3. دانشگاهسراسری شیراز -1379 الی 1383 دروس درک و بیان محیط انسان طبیعت معماری- بیانمعماری

  4. مرکز آموزشعالی میراث فرهنگی -1378 الی 1381

  5. پردیس بین‌المللیکیش دانشگاه تهران دروس ترکیب و پایه -1389 الی 1391-دروس روستا 1 و 2

  6. دانشگاه هنرتهران 1380 تاکنون

  دروس درک و بیانمحیط روستا 1 و 2-تاریخ معماری جهان طرح 1-طرح 4-طرح 2 ارشد-بلایا و سکونتگاه‌های انسانی

   

   

   

   


 • مقالات چاپ‌شدهدر مجلات علمی

   

  1. جنبه‌هایجهانی مسجد 1376 علمی ترویجی

  2. چیستی شناسینظام شکل تفرید و ترکیب عناصر تشکیل‌دهنده 1376 علمی ترویجی

  3. درک و فهمفضای قدسی آتشگاه و آتشکده در چارچوب نظام شکل و معنا 1377 علمی ترویجی

  4. مسکن ارزان‌قیمت1377 علمی ترویجی

  5. مرمت از معناتا شکل 1378 علمی پژوهشی

  6. مسجد ایرانی بارزتریننمونه هنر اسلامی 1380 علمی ترویجی

  7. معابد مصرابدیت گرایی ارواح فراعنه 1380 علمی ترویجی

  8. تأثیر روشمعرفت دینی بر عالم حضور در معبد 1380 علمی ترویجی

  9. مدیریت بحراندر زلزله بم 1383 فنی مهندسی

  10. راه‌کارهای زلزله‌اتیبم 1382 فنی مهندسی

  11. میدان نقش‌جهانو نگهداری از شهرها 1385 علمی ترویجی

  12 مهندسان ومدیریت بحران 1385 علمی ترویجی

  13. معمار معابد 1386علمی تخصصی

  14. در جستجویحلقه گم‌شده 1384 علمی ترویجی

  15. تدوین اصول 1387علمی تخصصی

  16. الگوی آموزش1388 علمی پژوهشی

  17. مفاهیم مقدس 1388علمی پژوهشی

  18. ارزیابی معیارهایپدافند 1388 علمی ترویجی

  19. تعیین مسیرزلزله 1389 علمی ترویجی

  20. اولویت‌هایزنان 1389 علمی ترویجی

   21. معماری بو می 1390 علمی ترویجی

  22. تأثیر راهبردها1391 علمی ترویجی

   

  مقالات کامل ارائه‌شده

   

  1. چیستی شناسی 1376تهران

  2. سیر تحول 1376تهران

  3. شیلترهایبیمارستان 1376 تهران

  4. درک و فهم فضاقدسی 1377 بم

  5. تأثیر روشمعرفت 1380 تهران

  6. ارکان مدیریتبحران 1382 تهران

  7. توسعه پایدار 1382تهران

  8. مطالعات ریزبهینه 1383 تهران

  9. پدافند غیرعامل1383 تهران

  10. امنیت محله 1383شهرداری تهران

  11. تأثیر آدابمحلی 1384 تهران

  12. اصول و مبادیهنر 1384 بم

  13. حلقه گم‌شده 1384بم

  14. زیبای شناسیدینی 1384 تهران

  15. توسعه محله 1385یزد 15

  16. هنر مقدس 1386اصفهان

  17. مناسب‌سازی پیاده‌رو1385 تهران

  18. برنامه‌ریزیراهبردی 1385 تهران

  19. سازه 1386 دانشگاهتهران

  20. مدیریت بحران1386 دانشگاه تهران

  21. تسلط برمدیریت 1386 دانشگاه تهران 21

  22. تدوین معیارها1386 دانشگاه تهران

  23. تبیین جایگاه1387 کاشان

  24. آموزش معماری1387 تهران د

  25. ساختار فضایذ 1390 تهران

  27 و الزاماتسازه 1390 تهران

  28. بررسی ارتقا 1390تهران

  29. توسعه روستا 1390تهران

  31. ارزیابیمعیارهای پدافند 1391 کرمان

  32. زلزله 1390 تهران

  33. مخاطرات موزه‌ها1390 تهران

  34. ساخت ئ سازطالقان 1390 د طالقان

  35. لزوم مدیریت91 اصفهان

  36. طراحی تعاملی1391 اصفهان

 • 1. رساله نهایی کارشناسی ارشد باعنوان طراحی در بحران با نمره 1/19 (دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا 1372) بصورتابتکار واحد درسی جدید رشته معماری در دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا تصویب وارائه گردید.

  2. رساله نهایی دکتری با عنوان حقیقت و معماری (معابد آیینهادیان)، (دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا 1381) مقام اول در پایان‌نامه‌های هنردینی کشور، دفتر پژوهش و هنر دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کسب نمود.

 • رح‌های تحقیقاتی

  1. تدوین دستورالعمل‌هایاجرای انتزاع و الحاق وظایف جدید به شهرداری‌ها و مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری 1382

  2. پروژه ثبت بیمارستان‌هایصحرایی مهندسی نیروی زمینی سپاه 1382

  3. اصول و رهنمودهایطراحی و تجهیز فضای باز مجموعه‌های مسکونی به‌منظور پدافند غیرعامل مرکز مطالعاتمهندسی اداره تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1384

  4. معماری تونل‌هاینظامی جهت مراکز درمانی مرکز مطالعات مهندسی اداره تحقیقات سپاه پاسداران انقلاباسلامی 1384

  5. واگذاری وظایفسازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به شهرداری پنج جلد شامل مراکز بهداشتی درمانی مراکز توان‌بخشیتوزیع آب آشامیدنی و دفع فاضلاب. توزیع برق مصرفی. بهره‌برداری کشتارگاه‌ها و سردخانه‌هاسازمان شهرداری‌های کشور 1384

  6. تدوین گزارشدر خصوص ضعف‌ها و نواقص قوانین و مقررات موجود درزمینه? طرح‌های توسعه شهری در تهرانو پیشنهاد‌ها اصلاحی آن مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران 1384

  7. مطالعات طرحجامع مقابر شهدای گمنام بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس 1384

  8. معابد آیینهادیان معاونت پژوهشی دانشگاه هنر 1386

  9. رهنمودهایمکانیایی و طراحی و تجهیز فضای باز و بسته پروژه‌های مهم کشوری ستاد مشترک سپاهپاسداران انقلاب اسلامی 1386

  10. تدوینمعیارهای اصلی پدافند غیرعامل در معماری اماکن جمعی شهری و ارائه راهکارهای مناسب معاونتپژوهشی دانشگاه هنر موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی- طرح فرا سازمانی پدافند غیرعامل1386

  11. گونه شناسیمسکن روستای البرز جنوبی و ارائه راهکارهای مناسب نمونه موردی طالقان معاونتپژوهشی دانشگاه هنر 1386

  12. مطالعه وطراحی الگوی بیمارستان ایمن تدوین 30 جلد کتاب استانداردهای فضاهای فیزیکیبیمارستان ایمن معاونت پژوهشی دانشگاه هنر معاونت توسعه وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی 1388

  13. گونه شناسیمسکن روستای اقلیم سرد و کوهستانی نمونه موردی دره طالقان دانشگاه هنر 1389

  14. تدوین ضوابطو مقررات پدافند غیرعامل برای تخلیه و اسکان جمعیت شهرهای بزرگ مرکز مطالعاتی وتحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی 1390  کتب به چاپ رسیدهو قراردادهای کتاب

  1. ثبت بیمارستان‌هایصحرای تهران مهندسی نیروی زمینی سپاه 1372 علمی ترویجی

  2. ضوابط ومعیارهای موزه شهدای ملی تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی 1380 منوچهر فروتن سید ضیاءالدیندشتی

  3. پیش‌نویسمنشور توسعه پایدار بم تهران وزارت مسکن و شهرسازی 1384 علمی ترویجی

  4. اصول و رهنمودهایطراحی و تجهیز فضای باز مجموعه‌های مسکونی به‌منظور پدافند غیرعامل تهران مرکز تحقیقاتساختمان و مسکن 1385 فرامرز داعی نزاد بهناز امین زاده

  5 طراحی در بحرانمراکز درمانی صحرای تهران 1386 علمی ترویجی

  6. معابد آینهادیان در دست چاپ تهران 1386 علمی ترویجی

  7. تدوین معیارهایاصلی پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمان‌های عمومی تهران 1388 علمی ترویجی

  8. تخلیه و اسکن شهرهایبزرگ تهران 1391 علمی ترویجی


 • برگزیده اولین جشنواره پایداریملی درزمینه? تألیف کتاب سوم خرداد 1388

   دریافت تندیس افتخار نخستین سالانه جایزه چهارطاقی نیاسراردیبهشت 1386

   کسب مقام اول در پایان‌نامه‌های هنری دینی کشور. دفترپژوهش و هنر دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اردیبهشت 1384.

   تألیف بیش از 70 مورد مقاله. کتاب. طرح پژوهشی. جزوهدرسی و ایراد سخنرانی.

  طراحی میز مقاوم برای ساکنین خانه‌های سست در برابرزلزله

  مقاله منتخب دومین جشنواره پایداری ملی و پدافند غیرعامل1389

   پژوهشگر برتر دانشکده معماری و شهرسازی دانشکده هنر1387-1391

   تدوین دستورالعمل طراحی و بهسازی بیمارستان‌ها و مراکزتشخیص درمان شهر تهران 1389

   پژوهشگر برتر دانشگاه هنر تهران در سال 1391

   مبتکر درس طراحی در بحران 1372 دانشگاه تهران

  حضور داوطلبانه در جبهه و منطقه عملیاتی به مدت 5 سال ومجروح جنگی