انتخاب پايان نامه برتر دانشجوي کارشناسي ارشد معماري دانشگاه ايوان کي در جشنواره پروفسور حسابي

پایان نامه برتر در جشنواره پروفسور حسابی با موضوع بهبود عملکرد فضاهای معماری بیمارستان های قدیمی براساس بهسازی و احیای بیمارستان موقوفه مفرح با توجه به آیین نامه بیمارستان های ایمن دانشجو آقای مهندس ...

ادامه مطلب...