انتخاب پایان نامه برتر دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ایوان کی در جشنواره پروفسور حسابی


پایان نامه برتر در جشنواره پروفسور حسابی با موضوع بهبود عملکرد فضاهای معماری بیمارستان های قدیمی براساس بهسازی و احیای بیمارستان موقوفه  مفرح با توجه به آیین نامه بیمارستان های ایمن 
دانشجو آقای مهندس سجاد محمد تقی پور
استاد راهنما آقای دکتر سیاوش تیموری
استاد مشاور آقای دکتر حسین عالی

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه معماری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱