برگزاری دوره های کوتاه مدنت فوق العاده نرم افزارهای تخصصی معماری


با توجه به نیاز و استفاده روز افزون نرم افزارهای تخصصی در رشته های مختلف درسی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه ایوان کی در راستای دانشجو محوری خود حداقل 2 یا 3 دوره کوتاه مدت را در هر ترم برای دانشجویان تمامی مقاطع رشته های مهندسی معماری، معماری داخلی و .... در نظر می گیرد که دانشجو بتواند در پیاان دوره خود توانایی طراحی کارهای خود را داشته باشد.

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه معماری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱