دانشکده صنايع گروه صنايع اخبار و اطلاعیه


تاريخ تحويل پروژه پاياني

اطلاعيه_مهم

دانشجوياني که پروژه پاياني آنها اماده دفاع و مورد تاييد استاد راهنما مي‌باشد مي‌بايست در روز دوشنبه مورخ 24 مهر 1396  ساعت 14-12:30جهت ارائه پروژه خود  در دانشگاه  حضوريابند.

@eyc_iegroup
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنايع در تاریخ 1396/07/17