منو های مرتبطاولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری


اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری با مشارکت دانشگاه ایوان کی در دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید


نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳