منو های مرتبطاولین همایش ملی سامانه های هوشمند


اولین همایش ملی سامانه های هوشمند در دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت دانشگاه ایوان کی برگزار خواهد گردید

نوشته شده توسط کارشناس خدمات علمی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸