منو های مرتبطدومین کنفرانس مدیریت و سیستم­های فازی


دومین کنفرانس مدیریت و سیستم های فازی در تاریخ 9 اسفند 1397 در محل سالن همایش های دانشگاه ایوان کی برگزار گردید

نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۳۹v/۱۱/۲۵