منو های مرتبطرهبری و مدیریت کیفیت در آموزش عالی


کتاب رهبری و مدیریت کیفیت در آموزش عالی توسط انتشارات دانشگاه ایوان کی توسط دكتر سید محمد میركمالی ، دكتر شاهین همایون آریا، امین هماینی دمیرچی، سجاد قارلقی مورد ترجمه قرار گرفته است

نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹