منو های مرتبطکتاب نظریه آشوب و پیچیدگی و مطالعات آینده پژوهی


کتاب نظریه آشوب و پیچیدگی و مطالعات آینده پژوهی مولف: (دکتر اردشیر احمدی عضو هیات علمی دانشگاه ایوان کی)


توسط انتشارات دانشگاه ایوان کی به چاپ رسیده است


نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶