منو های مرتبطمدیریت روند - نحوه استفاده موثر از دانش روند در شرکت


مدیریت روند - نحوه استفاده موثر از دانش روند در شرکت (مترجمان: دکتر فرهاد نظری زاده مدرس دانشگاه ایوان کی و اسما خوئینی ها)

توسط دانشگاه ایوان کی به چاپ رسیده است


نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶