موضوع: اولين کنفرانس ملي مديريت و سيستم هاي فازي
توضیحات: