موضوع: بازديد مسئولان دانشگاه بي هارات هند از دانشگاه ايوان کي و عقد تفاهم نامه بين المللي
توضیحات: