موضوع: آغاز ساخت پروژه آمفي تئاتر دانشگاه ايوان‌کي
توضیحات: